Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Rejestr uchwał Rady Gminy - kadencja 2014-2018

Uchwały Rady Gminy Kiszkowo

kadencja 2014-2018

 

 

Nr uchwały

Data Uchwały

w sprawie

I/1/2014 1.12.2014 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/2/2014 1.12.2014 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
II/3/14 15.12.2014 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok
II/4/14 15.12.2014 uchylenia uchwały Nr XXXVII/292/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 poz. 5077)
II/5/14 15.12.2014 powołania Komisji Rewizyjnej
II/6/14 15.12.2014 powołania stałych Komisji Rady
II/7/14 15.12.2014 zmieniająca uchwałę z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2014-2018
II/8/14 15.12.2014 zmieniająca uchwałę nr XXXI/246/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
II/9/14 15.12.2014 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2015-2019
II/10/14 15.12.2014 uchwały budżetowej na rok 2015
II/11/14 15.12.2014 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiszkowo
III/12/14    30.12.2014 ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługują diety
III/13/14 30.12.2014 wysokości diet dla radnych Gminy Kiszkowo
III/14/14 30.12.2014 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo
III/15/14 30.12.2014 zmieniająca uchwałę nr XXXI/246/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
IV/16/15 23.02.2015 planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok
IV/17/15 23.02.2015 poboru podatków i opłat w drodze inkaso
IV/18/15 23.02.2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rybnie Wielkim, działki nr ewid. 101
IV/19/15 23.02.2015 zamiany gruntów położonych w Imiołkach
IV/20/15 23.02.2015 nabycia działki nr 148/1 w Węgorzewie
IV/21/15 23.02.2015 nabycia działki nr 199/5 w Węgorzewie
IV/22/15 23.02.2015 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo w 2015 roku
IV/23/15 23.02.2015 uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2015 roku
IV/24/15 23.02.2015 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sławno na lata 2014-2020
IV/25/15 23.02.2015 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację w 2015 roku "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego"
IV/26/15 23.02.2015 zmieniająca uchwałę nr II/10/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
V/27/15 16.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/10/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
VI/28/15    30.03.2015 przystąpienia Gminy Kiszkowo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb"
VI/29/15 30.03.2015 zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.
VI/30/15 30.03.2015 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków za okres od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.
VI/31/15 30.03.2015 uchylenia uchwały Nr IV/19/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zamiany gruntów położonych w Imiołakch
VI/32/15 30.03.2015 zamiany gruntów położonych w Imiołkach
VI/33/15 30.03.2015 nabycia działki nr 132/17 w Sroczynie
VI/34/15 30.03.2015 nabycia działki nr 30/4 w Ujeździe
VI/35/15 30.03.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu lokalu mieszkalnego numer 4 w Karczewie 4
VI/36/15 30.03.2015 nieodpłatnego przejęcia działki nr 28/5 w Rybieńcu
VI/37/15 30.03.2015 uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiszkowo
VI/38/15 30.03.2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej w Łagiewnikach Kościelnych, rejon PKP
VI/39/15 30.03.2015 wystąpienia Gminy Kiszkowo ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Światowid"
VI/40/15 30.03.2015

przystąpienia Gminy Kiszkowo do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny"

VII/41/15 5.05.2015 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiszkowo za 2014 r.
VII/42/15 5.05.2015 udzielenia Wójtowi Gminy Kiszkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
VII/43/15 5.05.2015 zmieniająca uchwałę Nr II/9/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2015-2019
VII/44/15 5.05.2015 zmieniająca uchwałę nr II/10/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
VII/45/15 5.05.2015 udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach do rejestru zabytków
VIII/46/15 15.05.2015 zmieniająca uchwałę nr II/10/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
IX/47/15 30.06.2015 oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiszkowo
IX/48/15 30.06.2015 przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mnieszkaniowym zasobem Gminy Kiszkowo na lata 2015-2020"
IX/49/15 30.06.2015 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kiszkowo
IX/50/15 30.06.2015 rozwiązania Spółki "Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Gnieźnie
IX/51/15 30.06.2015 zmieniająca uchwałę Nr XXI/151/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5079 z 12.11.2012 r.)
IX/52/15 30.06.2015 udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kiszkowo dla Powiatu Gnieźnieńskiego
IX/53/15 30.06.2015 zaciągnięcia zobowiązań na 2016 r. na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi pow. nr 2147P na odcinku Charbowo - Kiszkowo - etap II"
IX/54/15 30.06.2015 zmieniająca uchwałę nr II/10/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
X/55/15 29.09.2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Karczewku, działki nr ewid. 21/6, 21/8, 21/9, 21/10
X/56/15 29.09.2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją nieuciążliwej działalności gospodarczej w Rybnie Wielkim, działki nr ewid. 109, 110, 111/5, 113 i 114
X/57/15 29.09.2015 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2015-2019
X/58/15 29.09.2015 zmieniająca uchwałę nr II/10/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
X/59/15 29.09.2015 statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie
XI/60/15 16.11.2015 warunków udzielania bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
XI/61/15 16.11.2015 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybno Wielkie
XI/62/15 16.11.2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej w Łagiewnikach Kościelnych, rejon PKP
X/63/15 16.11.2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Dąbrówce Kościelnej, działki nr ewid. 8 i 11
X/64/15 16.11.2015 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku
XI/65/15 16.11.2015 obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2016 rok
XI/66/15 16.11.2015 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2016 rok
XI/67/15 16.11.2015 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2016 rok
XI/68/15 16.11.2015 ustalenia obowiązuj.ących na terenie Gminy Kiszkowo wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
XI/69/15 16.11.2015 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kiszkowo
XI/70/15 16.11.2015 wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kiszkowo
XI/71/15 16.11.2015 "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"
XI/72/15 16.11.2015 zmieniająca uchwałę nr II/10/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
XII/73/15 1.12.2015 uchylenia uchwały Nr XI/68/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kiszkowo wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
XII/74/15 1.12.2015 ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kiszkowo wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  
XIII/75/15 29.12.2015 nadania imienia Szkole Podstawowej w Sławnie
XIII/76/15 29.12.2015 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016
XIII/77/15 29.12.2015 zmieniająca uchwałę nr II/10/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
XIII/78/15 29.12.2015 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2016-2019
XIII/79/15 29.12.2015 uchwały budżetowej na rok 2016
XIV/80/16 29.02.2016 planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok
XIV/81/16 29.02.2016 uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2016 roku
XIV/82/16 29.02.2016 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kiszkowo w 2016 roku
XIV/83/16 29.02.2016 zniesienia pomników przyrody
XIV/84/16 29.02.2016 zmieniająca uchwałę Nr V/36/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi" i zgłoszenia uczestnictwa sołectw
XIV/85/16 29.02.2016 określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum
XIV/86/16 29.02.2016 określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Kiszkowo
XIV/87/16 29.02.2016 zmieniająca uchwałę nr XIII/79/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
XIV/88/16 29.02.2016 wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
XV/89/16 29.03.2016 przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kiszkowo
XV/90/16 29.03.2016 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
XV/91/16 29.03.2016 zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
XV/92/16 29.03.2016 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rybieniec
XV/93/16 29.03.2016 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turostówko
XV/94/16 29.03.2016 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/285/10 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olekszyn
XV/95/16 29.03.2016 zmieniająca uchwałę Nr VII/43/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Kościelna
XV/96/16 29.03.2016 zmieniająca uchwałę Nr IX/63/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łagiewniki Kościelne
XV/97/16 29.03.2016 uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kiszkowo
XV/98/16 29.03.2016 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Kiszkowo infrastruktury technicznej - sieci wodociagowej w m. Karczewko od Stowarzyszenia Użytkowników Działek Rekreacyjnych w Karczewku
XV/99/16 29.03.2016 nabycia działki nr 101/1 w Rybnie Wielkim
XV/100/16 29.03.2016 organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kiszkowo
XV/101/16 29.03.2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2016-2019
XV/102/16 29.03.2016 zmieniająca uchwałę nr XIII/79/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
XVI/103/16 28.04.2016 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiszkowo za 2015 r.
XVI/104/16 28.04.2016 udzielenia Wójtowi Gminy Kiszkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
XVI/105/16 28.04.2016 zmieniająca uchwałę nr IX/49/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kiszkowo
XVI/106/16 28.04.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 w Łubowicach 2 w drodze przetargu
XVI/107/16 28.04.2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Rybnie Wielkim, część działki nr ewid. 115 i działka nr ewid. 117/2
XVI/108/16 28.04.2016 zmieniająca uchwałę Nr XIII/78/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2016-2019
XVI/109/16 28.04.2016 zmieniająca uchwałę nr XIII/79/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
XVII/110/16 29.06.2016 oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiszkowo
XVII/111/16 29.06.2016 uchylenia Uchwały Nr XVI/107/16 Rady gminy Kiszkowo z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Rybnie Wielkim, część działki nr ewid. 115 i działka nr ewid. 117/2
XVII/112/16 29.06.2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Rybnie Wielkim, działki nr 116 i 117/2 oraz część działki nr 115
XVII/113/16 29.06.2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Turostowie, działka nr ewid. 22
XVII/114/16 29.06.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1 w Łagiewnikach Kościelnych 16, w drodze bezprzetargowej
XVII/115/16 29.06.2016 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kiszkowo prawa uzytkowania wieczystego działek numer 178/4 i 470 połozonych w Łagiewnikach Kościelnych oraz prawa własnosci posadowionej na działce drogi kołowej
XVII/116/16 29.06.2016 zamiany gruntów położonych w obrębie Głębokie Berkowo
XVII/117/16 29.06.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 30/1 w Rybieńcu w drodze bezprzetargowej
XVII/118/16 29.06.2016 ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiazkowym wymiarze godzin
XVII/119/16 29.06.2016 udzielenia dotacji w 2016 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach do rejestru zabytków
XVII/120/16 29.06.2016 zmieniająca uchwałę Nr XIII/78/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2016-2019
XVII/121/16 29.06.2016 zmieniająca uchwałę nr XIII/79/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
XVIII/122/16 22.08.2016 nabycia działek numer 208/1 i 212/1 położonych w Sławnie
XVIII/123/16 22.08.2016 zmieniająca uchwałę Nr XIII/78/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2016-2019
XVIII/124/16 22.08.2016 zmieniająca uchwałę nr XIII/79/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
XVIII/125/16 22.08.2016 zaopiniowania projektu aglomeracji Kiszkowo
XIX/126/16 11.10.2016 zamiany gruntów położonych w Sroczynie
XIX/127/16 11.10.2016 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kiszkowo na lata 2016-2026
XIX/128/16 11.10.2016 zmieniająca uchwałę Nr IV/17/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkaso
XIX/129/16 11.10.2016 zmieniająca uchwałę Nr XIII/78/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2016-2019
XIX/130/16 11.10.2016 zmieniająca uchwałę nr XIII/79/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
XX/131/16 22.11.2016 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku
XX/132/16 22.11.2016 obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2017 rok
XX/133/16 22.11.2016 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2017 rok
XX/134/16 22.11.2016 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2017 rok
XX/135/16 22.11.2016 rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxx na działalność Wójta Gminy Kiszkowo
XX/136/16 22.11.2016 rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxx na działalność Wójta Gminy Kiszkowo
XX/137/16 22.11.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 8 w Łagiewnikach Kościelnych 14a w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy
XX/138/16 22.11.2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacji indywidualnej w miejscowości Turostówko, dz. nr ewid. 1/2
XX/139/16 22.11.2016 "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"
XX/140/16 22.11.2016 zmieniająca uchwałę nr XIII/79/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
XXI/141/16 28.12.2016 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017
XXI/142/16 28.12.2016 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020
XXI/143/16 28.12.2016 zmieniająca uchwałę nr XIII/79/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
XXI/144/16 28.12.2016 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020
XXI/145/16 28.12.2016 uchwały budżetowej na rok 2017
XXI/146/16 28.12.2016 nabycia działki numer 63/29 w Ujeździe
XXII/147/17 03.01.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXII/147/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkaso
XXIII/148/17 02.02.2017 planów pracy stałych Komisji Rady na 2017 rok
XXIII/149/17 02.02.2017 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo w 2017 roku
XXIII/150/17 02.02.2017 określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu publicznym i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XXIII/151/17 02.02.2017 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
XXIII/152/17 02.02.2017 nabycia działek numer 157/7, 157/17 i 157/20 w Sroczynie
XXIII/153/17 02.02.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności przemysłowej w Sroczynie, część działki nr ewid. 1/1 i część działki nr ewid. 155/2
XXIII/154/17 02.02.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020
XXIII/155/17 02.02.2017 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXIII/156/17 02.02.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
XXIII/157/17 02.02.2017 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
XXIV/158/17 15.03.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
XXV/159/17 30.03.2017 uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2017 roku
XXV/160/17 30.03.2017 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
XXV/161/17 30.03.2017 zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
XXV/162/17 30.03.2017 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
XXV/163/17 30.03.2017 określenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych dla których Gmina Kiszkowo jest organem prowadzącym
XXV/164/17 30.03.2017 określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych dla których Gmina Kiszkowo jest organem prowadzącym
XXV/165/17 30.03.2017 sprzedaży działki numer 34/20 położonej w Karczewku
XXV/166/17 30.03.2017 nabycia działki numer 3/10 położonej w Karczewie
XXV/167/17 30.03.2017 nabycia działki numer 126/1 położonej w Węgorzewie
XXV/168/17 30.03.2017 nabycia działek numer: 139/23, 139/25, 139/29 i 139/32 położonych w Rybnie Wielkim
XXVI/169/17 28.04.2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiszkowo za 2016 r.

XXVI/170/17 28.04.2017 udzielenia Wójtowi Gminy Kiszkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
XXVI/171/17 28.04.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020
XXVI/172/17 28.04.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
XXVI/173/17 28.04.2017 określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Kiszkowo
XXVI/174/17 28.04.2017 zmieniająca uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
XXVII/175/17 28.06.2017 oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiszkowo
XXVII/176/17 28.06.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego placu zagospodarowanie przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Karczewie, działka nr 3/11
XXVII/177/17 28.06.2017 przystąpienia do opracowania "Programu rewitalizacji gminy Kiszkowo na lata 2017-2020"
XXVII/178/17 28.06.2017 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kiszkowo
XXVII/179/17 28.06.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/150/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
XXVII/180/17 28.06.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020
XXVII/181/17 28.06.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
XXVII/182/17 28.06.2017 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
XXVII/183/17 28.06.2017 zmieniająca uchwałę nr  XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
XXVIII/184/17 21.07.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
XXIX/185/17  31.08.2017 uchwalenia Programu rewitalizacji Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020
XXIX/186/17 31.08.2017 odbioru odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
XXIX/187/17 31.08.2017 zmieniająca uchwałę nr XXV/201/13 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiszkowo
XXIX/188/17 31.08.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/153/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIX/189/17 31.08.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
XXX/190/17 25.10.2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Turostowie działka nr ewid. 22
XXX/191/17 25.10.2017 zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XXX/192/17 25.10.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sławnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sławnie
XXX/193/17 25.10.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych
XXX/194/17 25.10.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Witolda Szkudlarka w Kiszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Witolda Szkudlarka w Kiszkowie
XXX/195/17 25.10.2017 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok na obszarze gminy Kiszkowo
XXX/196/17 25.10.2017 obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2018 rok
XXX/197/17 25.10.2017 określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2018 rok
XXX/198/17 25.10.2017 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2018 rok
XXX/199/17 25.10.2017 ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kiszkowo
XXX/200/17 25.10.2017 udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXX/201/17 25.10.2017 udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXX/202/17 25.10.2017 "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
XXX/203/17 25.10.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020
XXX/204/17 25.10.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
XXX/205/17 25.10.2017 zaciagnięcia zobowiązań na 2018 r. na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P - ścieżka rowerowa Kiszkowo-Sroczyn"
XXX/206/17 25.10.2017 zwolnienia od podatku od nieruchomości
XXXI/207/17 27.12.2017 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohlowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018
XXXI/208/17 27.12.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020
XXXI/209/17 27.12.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
XXXI/210/17 27.12.2017 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021
XXXI/211/17 27.12.2017 uchwały budżetowej na rok 2018
XXXI/212/17 27.12.2017 niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie i jednostkom organizacyjnym
XXXI/213/17 27.12.2017 ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego
XXXII/214/18 30.01.2018 planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok
XXXII/215/18 30.01.2018 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
XXXII/216/18 30.01.2018 odpowiedzi na skargę z dnia 28 grudnia 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wnoszoną za pośrednictwem Rady Gminy Kiszkowo przez Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie na uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmienioną uchwałą Nr XXVI/174/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
XXXII/217/18 30.01.2018 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo w 2018 roku
XXXII/218/18 30.01.2018 nabycia działki numer 79/2 położonej w Sroczynie
XXXII/219/18 30.01.2018 nabycia działki numer 2/1 położonej w Dąbrówce Kościelnej
XXXII/220/18 30.01.2018 zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łagiewniki Kościelne
XXXII/221/18 30.01.2018 zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Węgorzewo
XXXII/222/18 30.01.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
XXXIII/223/18 27.02.2018 uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2018 roku
XXXIII/224/18 27.02.2018 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
XXXIII/225/18 27.02.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
XXXIV/226/18 27.03.2018 określenie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XXXIV/227/18 27.03.2018 podziału gminy Kiszkowo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
XXXIV/228/18 27.03.2018 utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kiszkowo, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXXIV/229/18 27.03.2018 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności obciążającej działkę nr 3 obręb Kiszkowo
XXXIV/230/18 27.03.2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Rybnie Wielkim, działki nr ewid. 116, 117/2 oraz część działki nr 115
XXXIV/231/18 27.03.2018 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Łagiewnikach Kościelnych, obejmujacego dz. nr 207/1 i części dz. nr 208/1
XXXIV/232/18 27.03.2018 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
XXXIV/233/18 27.03.2018 udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXXIV/234/18 27.03.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021
XXXIV/235/18 27.03.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
XXXV/236/18 23.04.2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiszkowo za 2017 r.
XXXV/237/18 23.04.2018 udzielenia Wójtowi Gminy Kiszkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
XXXV/238/18 23.04.2018 uchylenia uchwały Nr XXIII/150/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu publicznym i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XXXV/239/18 23.04.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021
XXXV/240/18 23.04.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
XXXVI/241/18 29.05.2018 uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2018 roku
XXXVI/242/18 29.05.2018 oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiszkowo
XXXVI/243/18 29.05.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021
XXXVI/244/18 29.05.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
XXXVII/245/18 27.06.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXI/150/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
XXXVII/246/18 27.06.2018 zmieniająca uchwałę nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
XXXVII/247/18 27.06.2018 zaopiniowania podziału powiatu gnieźnieńskiego na okręgi wyborcze
XXXVII/248/18 27.06.2018 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo
XXXVII/249/18 27.06.2018 sprzedaży działki numer 83/33 położonej w Sławnie
XXXVII/250/18 27.06.2018 nabycia działek numer 14/27, 14/7, 14/55, 14/28, 14/66 położonych w Karczewku
XXXVII/251/18 27.06.2018 nabycia działki numer 44/9 obręb Głębokie Berkowo
XXXVII/252/18 27.06.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021
XXXVII/253/18 27.06.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
XXXVII/254/18 27.06.2018 wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Kąpielisko Bazy Harcerskiej w Imiołkach w 2018 roku
XXXVIII/255/18 21.08.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
XXXVIII/256/18 21.08.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Kiszkowo
XXXVIII/257/18 21.08.2018 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kiszkowie - działka nr ewid. 233/2
XXXVIII/258/18 21.08.2018 zmieniająca uchwałę Nr IV/17/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkaso
XXXIX/259/18 25.09.2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kiszkowo
XXXIX/260/18 25.09.2018 zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kiszkowo
XXXIX/261/18 25.09.2018 Statutu Gminy Kiszkowo
XXXIX/262/18 25.09.2018 określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty   
 XXXIX/263/18  25.09.2018  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok na obszarze Gminy Kiszkowo
 XXXIX/264/18 25.09.2018   ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2019 rok
 XXXIX/265/18 25.09.2018   nabycia działki numer 22/6 położonej w Turostowie
 XXXIX/266/18 25.09.2018   zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
 XL/267/18 5.11.2018  obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2019 rok
 XL/268/18 5.11.2018  określenia wysokości stawek od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2019 rok
 XL/269/18 5.11.2018   Statutu Biblioteki Gminy Kiszkowo
 XL/270/18 5.11.2018   wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w Karczewie 4 w drodze przetargu
 XL/271/18 5.11.2018   zmieniająca uchwałę Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021
 XL/272/18 5.11.2018    zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

 

Metadane

Źródło informacji:Kinga Porolniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kinga Porolniczak
Data wprowadzenia:2014-12-23 09:42:34
Opublikował:Kinga Porolniczak
Data publikacji:2014-12-23 09:46:40
Ostatnia zmiana:2019-01-16 14:32:26
Ilość wyświetleń:1891

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij