Kiszkowo, dnia 01.12.2014 r.

BUA.6733.12.2014

                                                                               O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.647 ze zm.) oraz z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 01.12.2014 r. na wniosek firmy Projektowanie i Nadzory, Andrzej Fiedosiuk, występującej w imieniu Gminy Kiszkowo

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rybieniec z odprowadzeniem do m. Łagiewniki Kościelne, gm. Kiszkowo.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje działki nr 20/6, 20/7, 20/9, 20/10, 25, 26, 27, 28/1, 28/4, 30/1, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/18 w miejscowości Rybieniec oraz działka nr 120 w miejscowości Łagiewniki Kościelne.

 

W związku z powyższym zawiadamia się strony o prawie do przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek i odpisów w każdym stadium postępowania. Udostępnienie stronom akt sprawy odbywa się w Urzędzie Gminy w Kiszkowo w pokoju nr 14 w godzinach urzędowania.

 

  Wójt Gminy Kiszkowo                                                           

     Tadeusz Bąkowski

 

 

 

 

 

miejsce rozmieszczenia:

 

·         tablica ogłoszeń w holu Urzędu Gminy Kiszkowo

·         strona internetowa Gminy Kiszkowo, BIP Kiszkowo

·         tablica ogłoszeń wsi Rybieniec i Łagiewniki Kościelne

·         a/a