Kiszkowo, dnia 13 listopada 2014 r.

Rol. 6220.14.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kiszkowo

 

            Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 13 listopada 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Łubowiczki z odprowadzeniem do miejscowości Kiszkowo, gmina Kiszkowo, woj. wielkopolskie.

 

Teren inwestycji obejmuje działki nr 34/1, 35/3, 35/4, 37/1, 37/2 obręb Kiszkowo, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 24, 38, 39/1, 39/3, 39/8, 39/9, 39/10, 39/12, 39/18 obręb Łubowiczki.

 

Inwestor:  Gmina Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskiem organów opiniujących można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kiszkowie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Szkolna 2, pok. Nr 17,  w godzinach od 8.00-15.00.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Gminy Kiszkowo reprezentowanej przez pełnomocnika Andrzeja Fiedosiuka, z dnia 25 sierpnia 2014 r., data wpływu 26 sierpnia 2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kiszkowo w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji.

            Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

                                        Wójt Gminy Kiszkowo

                                         /-/ Tadeusz Bąkowski