Kiszkowo, dnia 06.10.2014 r.

BUA.6733.9.2014

 

                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14. 06. 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.10.2014 r. na wniosek Gminy Kiszkowo

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi nr 284003P na odcinku                  Turostówko - Dąbrówka Kościelna, Osiedle Leśne  na terenie działek nr 5179/6 i 5192/6 obręb Dąbrówka Kościelna i nr 99 obręb Turostówko,  gm. Kiszkowo.

 

W związku z powyższym zawiadamia się strony o prawie do przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek i odpisów w każdym stadium postępowania. Udostępnienie stronom akt sprawy odbywa się w Urzędzie Gminy w Kiszkowo w pokoju nr 14 w godzinach urzędowania.

                                               Wójt Gminy Kiszkowo                                         

                                                  Tadeusz Bąkowski

 

 

 

 

 

 

miejsce rozmieszczenia:

 

·         tablica ogłoszeń w holu Urzędu Gminy Kiszkowo

·         strona internetowa Gminy Kiszkowo, BIP Kiszkowo

·         tablica ogłoszeń wsi  Dąbrówka Kościelna, Turostówko

·         a/a