Zarządzenie Nr 149/2014

Wójta Gminy Kiszkowo

z dnia 12 września 2014 roku

 

 

WG.0050.28.2014

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kiszkowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie kampanii wyborczej w wyborach Rady Gminy Kiszkowo, Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Kiszkowo zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wyznacza się na obszarze Gminy Kiszkowo miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych według poniższego wykazu:

1)      Na wszystkich tablicach ogłoszeń znajdujących się w sołectwach na terenie Gminy Kiszkowo w następujących miejscowościach:

a)      Rybno Wielkie, Rybieniec, Łagiewniki Kościelne, Myszki Skrzetuszewo, Głębokie, Berkowo, Sroczyn, Turostowo – przy sklepie spożywczym,

b)      Olekszyn – przy świetlicy wiejskiej,

c)      Ujazd, Sławno, Charzewo, Dąbrówka Kościelna, Karczewo – centrum miejscowości,

d)      Węgorzewo – przy świetlicy wiejskiej,

e)      Kiszkowo – na tablicach usytuowanych przy Urzędzie Gminy, na Rynku, Pawilonach Handlowych i ulicy Warzywnej.

Klucz od tablic znajduje się u Sołtysa i w Urzędzie Gminy w Kiszkowie.

2)      Materiały wyborcze będące własnością komitetów wyborczych mogą być umieszczane na gruncie będącym własnością Gminy przyległym bezpośrednio do świetlic wiejskich w Rybnie Wielkim, Olekszynie, Łagiewnikach Kościelnych, Skrzetuszewie, Sroczynie, Charzewie, Węgorzewie, Dąbrówce Kościelnej.

3)      Materiały wyborcze Komitetów Wyborczych winny być umieszczone w taki sposób, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

                                                                  Wójt Gminy Kiszkowo

                                                                    /-/ Tadeusz Bąkowski