Kiszkowo, dnia 14.07.2014 r.

BUA.6733.3.2014

                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 Na podstawie art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),    

 

                                                           zawiadamiam

o wydaniu w dniu 14.07.2014 r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zasilania przepompowni ścieków P16 na działce nr 199/1 w m. Węgorzewo  na terenie działek nr ewid. 77, 89 i 95, obręb Węgorzewo, gm. Kiszkowo.

  W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Gminy w Kiszkowie, pok. 14, w godzinach urzędowania.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                       Wójt Gminy Kiszkowo

 

miejsce rozmieszczenia:

 

·         tablica ogłoszeń w holu Urzędu Gminy Kiszkowo

·         strona internetowa Gminy Kiszkowo, BIP Kiszkowo

·         tablica ogłoszeń wsi Węgorzewo

·         a/a