OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) ogłaszam, że w sprawie:

 

o   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sroczynie, działki nr ewid.: 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8

sporządzonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniu 17.06.2014 roku została podjęta Uchwała Nr XXXVI/283/14 Rady Gminy Kiszkowo uchwalająca wymieniony dokument.

Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko, informacją o udziale społeczeństwa w sporządzeniu ww. dokumentów o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku można się zapoznać w Urzędzie Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo w godzinach od 800 do 1400.

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo

Tadeusz Bąkowski