Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Informacja o stanie mienia komunalnego - 31.12.2013 r.

 

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

 

I.                  Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Łączna wartość brutto majątku trwałego Gminy Kiszkowo zgodnie ze stanem konta 011 (majątek trwały) na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 60.598.059,08 zł.

Majątek Gminy to:

1.      Grunty (w tym: drogi) o ogólnej powierzchni 289,40 ha i wartości brutto 15.851.487,95 zł,

w tym:

-          grunty rolne o powierzchni 9,03 ha, w tym: na umowach dzierżawy 8,23 ha,

-          działki rekreacyjne o powierzchni 0,76 ha – oddane w użytkowanie wieczyste,

-          działki przemysłowo – handlowe o powierzchni 9,68 ha – oddane w użytkowanie wieczyste,

-          działki zabudowane na cele mieszkaniowe – 3,27 ha,

-          działka budowlana o powierzchni 0,28 ha,

-          grunty pod obiektami szkolnymi 3,61 ha,

-          grunty pod obiektami sportowymi (hala, boiska) – 8,94 ha,

-          grunty pod świetlicami wiejskimi i strażnicami – 1,57 ha,

-          grunty pod oczyszczalniami ścieków, przepompowniami ścieków i hydroforniami – 3,14 ha,

-          drogi o powierzchni 183,38 ha,

-          tereny zieleni o powierzchni 6,20 ha – parki i skwery,

-          rowy o powierzchnia 41,82 ha,

-          pozostałe grunty (zadrzewienia, nieużytki) – 17,72 ha.

 

2.      89 obiektów komunalnych o wartości brutto 13.989.489,64 zł,

w tym:

-          3 szkoły podstawowe – w Kiszkowie, Sławnie i Łagiewnikach,

-          1 obiekt gimnazjum w Kiszkowie,

-          1 przedszkole gminne w Kiszkowie,

-          1 hala widowiskowo – sportowa w Kiszkowie

-          14 budynków mieszkalnych oraz 1 lokal mieszkalny,

-          11 budynków świetlicowych,

-          6 strażnic OSP,

-          1 ośrodek zdrowia,

-          1 budynek apteki,

-          1 budynek urzędu gminy,

-          8 budynków gospodarczych,

-          1 pawilon punktu selektywnej zbiórki odpadów,

-          34 wiaty przystankowe,

-          2 wiaty stadionowe,

-          3 boiska sportowe wielofunkcyjne,

 

3.      Budowle, sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz urządzenia techniczne o łącznej wartości brutto 30.018.678,21 zł, w tym:

-          8 stacji wodociągowych wraz z infrastrukturą techniczną,

-          1 zbiornik wieżowy wraz z infrastrukturą techniczną,

-          3 oczyszczalnie ścieków wraz z infrastrukturą techniczną,

-          sieci wodociągowe o łącznej długości 110,12 km,

-          sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 67,74 km.

 

4.      Środki transportu o wartości brutto 394.006,43 zł, w tym:

-            3 samochodów strażackich, w tym OSP Kiszkowo – 1, Skrzetuszewo – 1, Rybno – 1.

-            1 samochód ŻUK na wyposażeniu brygady pracowników fizycznych,

-            1 autobus szkolny.

 

5.      Sprzęt komputerowy i elektroniczny urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych o wartości 344.396,85 zł.

 

II.              Gmina posiada w udział w spółce pn. Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego w wysokości 17.000,00 zł, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości w gminach na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

 

III.              Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Kiszkowo od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

 

1.         Przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu działki o łącznej wartości – 132.650,00 zł:

-        działka Nr 5/5w m. Myszki z przeznaczeniem na plac zabaw o powierzchni 728 m2  – 17.196,00 zł,

-        działka Nr 5/6 w m. Myszki z przeznaczeniem na boisko sportowe o powierzchni 741 m2  – 17.504,00 zł,

-        działka Nr 10/26 w m. Karczewo z przeznaczeniem na plac zabaw o powierzchni 3.237 m2 – 97.950,00 zł;

2.         Przeszacowano wartości gruntów w m. Rybno Wielkie –  57.810,00 zł;

3.         Przyjęto grunty na podstawie danych z ewidencji gruntów Gminy Kiszkowo –    1.877.789,00 zł:

-        grunty w m. Charzewo o łącznej wartości – 148.800,00 zł,

-        grunty w m. Dąbrówka Kościelna o łącznej wartości – 751.316,00 zł,

-        grunty w m. Głębokie i Berkowo o łącznej wartości   – 325.670,00 zł,

-        grunty w m. Gniewkowo o łącznej wartości – 155.600,00 zł,

-        grunty w m. Kamionek o łącznej wartości – 101.800,00 zł,

-        grunty w m. Imiołki o łącznej wartości – 287.263,00 zł,

-        grunty w m. Karczewo o łącznej wartości – 107.340,00 zł;

4.         Wykonano modernizację obiektów sportowo – rekreacyjnych o łącznej wartości – 606.556,81 zł:

-          budynek pawilonu sportowego w m. Kiszkowo – 278.804,06 zł,

-          skwer w m. Kiszkowo    – 62.693,86 zł,

-          boisko sportowe w m. Kiszkowo – 265.058,89 zł;

5.         Wybudowano oświetlenie uliczne w m. Kiszkowo – 43.054,04 zł;

6.         Wykonano przebudowę nawierzchni dróg gminnych o łącznej wartości – 1.638.300,51 zł:

-          droga gminna w m. Karczewko – 359.828,00 zł,

-          drogi gminne w m. Łagiewniki Kościelne – 576.280,55 zł,

-          ulice Krótka i Kościelna w m. Sławno  – 324.424,20 zł,

-          drogi gminne w m. Dąbrówka Kościelna, Karczewko, Turostówko – 345.757,83 zł

-          utwardzenie odcinka drogi w m. Rybno Wielkie – 32.009,93 zł;

7.         Wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowe o łącznej wartości  3.886.588,73 zł:

-          sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ujazd, Głębokie, Imiołki i Kamionek – 1.927.860,03 zł,

-          sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Charzewo i Ujazd –   494.589,24 zł,

-          sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Turostowo – 935.714,84 zł,

-          sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Kiszkowo – ul. Czereśniowa, Morelowa, Wiśniowa i Śliwowa – 427.452,26 zł,

-          sieć wodociągowa w m. Kiszkowo – ul. Czereśniowa, Morelowa, Wiśniowa i Śliwowa       – 100.972,36 zł;

8.         Wybudowano budynki świetlicowe przy placach zabaw o łącznej wartości – 201.741,70 zł:

-          budynek świetlicowy w m. Kiszkowo – 81.539,18 zł,

-          budynek świetlicowy w m. Głębokie – 62.315,26 zł,

-          budynek świetlicowy w m. Berkowo – 57.887,26 zł;

9.         Zakupiono pawilon przeznaczony do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów – 5.000,00 zł;

10.     Zakupiono wiatę przystankową do m. Sroczyn – 3.500,00 zł;

11.     Zakupiono sprzęt elektroniczny na potrzeby urzędu gminy – 19.956,75 zł:

-        3 zestawy komputerowe – 9.743,32 zł,

-        tablica interaktywna – 4.921,60 zł,

-        rzutnik Epson – 5.291,83 zł;

12.     Zakupiono rozpieracz kolumnowy dla jednostki OSP w Kiszkowie – 15.876,00 zł;

13.     Sprzedano budynek mieszkalny oraz gospodarczy w m. Łagiewniki Kościelne – 62.151,81 zł;

14.     Zlikwidowano piece c.o. w budynkach gminnych w związku z wymianą instalacji c.o. na gazową, oraz cześć instalacji kanalizacyjnych w związku z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej – 71.237,28 zł;

15.     Zlikwidowano uszkodzoną wiatę przystankową w m. Sroczyn       2.928,00 zł;

16.     Zlikwidowano uszkodzony sprzęt komputerowy urzędu gminy oraz uszkodzony sprzęt jednostek OSP – 8.729,51 zł

17.     Sprzedano grunty na rzecz użytkowników wieczystych o łącznej wartości – 10.480,00 zł

 

IV.     Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności w roku 2013

 

Uzyskano następujące dochody w kwocie 525.906,41 zł ogółem, w tym:

1.    najmu, dzierżawy składników majątkowych – 159.119,10 zł

w tym:

-        dzierżawy odwodów łowieckich – 6.497,57 zł

-        wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych    - 102.759,11 zł

-        wynajmu hali widowiskowo – sportowej – 35.236,44 zł

-        dzierżawy autobusu szkolnego - 10.243,92 zł

-        dzierżawy gruntów - 4.382,06 zł

2.    wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 40.862,00 zł

3.    dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 24.684,90 zł

4.    dochody ze sprzedaży mienia – 301.240,41 zł

w tym:

-          lokali mieszkalnych na raty – 4.550,41 zł

-          2 działek na raty – 21.240,00 zł

-          5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 71.320,00 zł

-          2 działek rolnych – 7.130,00 zł

-          sieci gazowej w m. Imiołki – 197.000,00 zł

 

V.      W roku 2014 planuje się uzyskać dochody z tytułu wykonywania praw własności w wysokości 205.000,00 zł, w tym z tytułu:

 

1.    Najmu, dzierżawy składników majątkowych – 130.000,00 zł

w tym:

-        wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych    98.000,00 zł

-        wynajmu hali sportowej, dzierżawy autobusu szkolnego 30.000,00 zł

-        dzierżawy gruntów 2.000,00 zł

2.    Użytkowania wieczystego gruntu – 25.000,00 zł

3.    Ze sprzedaży mienia – 50.000,00 zł

w tym do sprzedaży przewidziano:

- 5 lokali mieszkalnych w Kiszkowie na rzecz najemców – 50.000,00 zł

 

VI.     Windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (wg stanu na 31 grudnia 2013 r.):

 

1.         Zaległości podatkowe na koniec 2012 r. wynosiły ogółem 438.133,63 zł, w roku 2013 zwiększyły się do kwoty 562.871,52 zł.

W 2013 roku 4 podatnikom umorzono zaległości podatkowe w wysokości 1.893,00 zł. Przyczyną umorzeń była trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana przez: osiąganie niskich dochodów, choroby i wysokie koszty leczenia i rehabilitacji, wysokie koszty utrzymania gospodarstwa, niskie ceny płodów rolnych i trzody chlewnej.

W wyniku wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości podatkowe z lat ubiegłych w wysokości 128.694,29 zł.

2.         Zaległości z tyt. sprzedaży dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego na koniec roku 2012 stanowiły kwotę 39.049,77 zł, w 2013 roku zmniejszyły się do kwoty 21.890,78 zł.

 

3.         Wobec uchylających się od regulowania należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

 

 

 

 

Kiszkowo, 26.02.2014 r.

 

 

 

Załączniki

Informacja o stanie mienia komunalnego 2013 (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2014-05-13 10:06:18
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2014-05-13 10:19:32
Ostatnia zmiana:2014-05-13 10:19:41
Ilość wyświetleń:719
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij