Kiszkowo, dnia 09.05.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Karczewku, działki nr ewid.: 21/6, 21/8, 21/9, 21/10 oraz o opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami), oraz stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) i po podjęciu przez Radę Gminy Kiszkowo  uchwały nr XXXIV/266/14 z dnia 31 marca 2014 r.  zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia:

o  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Karczewku, działki nr ewid.: 21/6, 21/8, 21/9, 21/10

o  oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski mogą być wnoszone:

-     w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kiszkowo,  ul. Szkolna 2,  62-280 Kiszkowo

-     za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:  ug@kiszkowo.pl

-     w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Kiszkowie, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo  w sekretariacie Urzędu Gminy Kiszkowo

w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Kiszkowo

Tadeusz Bąkowski