Zarządzenie Nr 128/2014
Wójta Gminy Kiszkowo

z dnia 6 marca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kiszkowo miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Wyznaczam na obszarze Gminy Kiszkowo miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych według poniższego wykazu:

1) Na wszystkich tablicach ogłoszeń znajdujących się w sołectwach na terenie Gminy Kiszkowo w następujących miejscowościach:

a) Rybno Wielkie, Rybieniec, Łagiewniki Kościelne, Myszki Skrzetuszewo, Głębokie, Berkowo, Sroczyn, Turostowo – przy sklepie spożywczym,

b) Olekszyn – przy świetlicy wiejskiej,

c) Ujazd, Sławno, Charzewo, Dąbrówka Kościelna, Karczewo – centrum miejscowości,

d) Węgorzewo – przy świetlicy wiejskiej,

e) Kiszkowo na tablicach usytuowanych przy Urzędzie Gminy, na Rynku, Pawilonach Handlowych i ulicy Warzywnej.

2) Klucz od tablic znajduje się u Sołtysa i Urzędzie Gminy w Kiszkowie.

3) Materiały wyborcze będące własnością komitetów wyborczych, mogą być umieszczane na gruncie będącym własnością Gminy przyległym bezpośrednio do świetlic wiejskich w Rybnie Wielkim, Olekszynie, Łagiewnikach Kościelnych, Skrzetuszewie, Sroczynie, Charzewie, Węgorzewie, Dąbrówce Kościelnej.

4) Materiały wyborcze Komitetów Wyborczych winny być umieszczone w taki sposób żeby nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.