Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Kiszkowo, dnia 04 lutego 2014 r.

Rol. 602.3.2012

INFORMACJA

O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA
STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami),

podaje do publicznej wiadomości

informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w „Programie ochrony środowiska Gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu niewielkiej modyfikacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”, przyjętego uchwałą Nr XX/149/12 Rady Gminy Kiszkowo, z dnia 12 września 2012 r.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, pismem znak: DN-NS.9012.5.875.2013 z dnia 08 stycznia 2014 r., data wpływu 13 stycznia 2014 r. wyraził opinię w sprawie odstąpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu niewielkiej modyfikacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem znak: WOO-III.410.789.2013.AM2 z dnia 24 stycznia 2014 r., data wpływu 28 stycznia 2014 r. uznał, że projekt ww. dokumentu nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) oraz powyższe uzgodnienia Wójt Gminy Kiszkowo odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Programu. Projekt dokumentu w niewielkim stopniu modyfikuje pierwotny kształt „Programu ochrony środowiska dla gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”, wpisuje się w przyjęte cele programu, nie zmienia charakteru działań, obejmuje niewielki obszar.  Organ uznał, że realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Szczegółowe uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko umieszczono w załączniku do informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na stronie BIP Urzędu Gminy Kiszkowo oraz dostępne jest w Urzędzie Gminy w Kiszkowie pok. nr 17.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie, dostępnym na stronie internetowej BIP urzędu.

 

Wójt Gminy

Tadeusz Bąkowski

 

Podano do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Urzędu Gminy w Kiszkowie (BIP)

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kiszkowie

3. Tablice ogłoszeń w sołectwach

4. Prasa lokalna „TYDZIEŃ GNIEŹNIEŃSKI”

 

 

UZASADNIENIE

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian „Programu ochrony środowiska dla gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”,

 

sporządzone na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu niewielkiej modyfikacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”, przyjętego uchwałą Nr XX/149/12 Rady Gminy Kiszkowo, z dnia 12 września 2012 r.

Pismem znak: DN-NS.9012.5.875.2013 z dnia 08 stycznia 2014 r. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydał opinię w sprawie odstąpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu niewielkiej modyfikacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”. Pismem znak: WOO-III.410.789.2013.AM2 z dnia 24 stycznia 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uznał, że projekt niewielkiej modyfikacji Programu nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy, Wójt Gminy Kiszkowo odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian „Programu ochrony środowiska dla gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.

Modyfikacja zapisów dotyczy części II „Programu ochrony środowiska dla gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”. W pkt 4 Cele i zadania środowiskowe Gminy Kiszkowo do priorytetu drugiego „Poprawa skuteczności funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej” dodaje się inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej:

1.      Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Węgorzewo i Sroczyn z odprowadzeniem do miejscowości Ujazd, gmina Kiszkowo” – planowaną w latach 2014 -2015,

2.      Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rybieniec

3.      Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Łubowiczki

4.      Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Łubowice

5.      Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Berkowo

6.      Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rybno Wielkie

7.      Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dąbrówka Kościelna

8.      Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Karczewo

9.      Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Karczewko

10.  Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Turostówko

            Planowane inwestycje nie wyznaczają nowych, względem Programu, kierunków działań dotyczących systemu gospodarki wodno-ściekowej, co sprawia, że przewidywane skutki środowiskowe wynikające z modyfikacji Programu nie zmienią się. Tym bardziej, że dla opracowywanego w 2012 r. „Programu ochrony środowiska dla gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”, przed jego przyjęciem zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego dokumentu. Odstępując od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania:

1)     charakter działań przewidzianych w dokumencie, w szczególności:

a)     stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć,

Dokument ten zakłada możliwość realizacji przedsięwzięć na obszarze gminy, nie wskazując jednak konkretnego przebiegu czy lokalizacji ich wykonania. Obszar oddziaływania i zasięg będzie niewielki, na poziomie lokalnym, w granicach jednej gminy.

b)     powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,

Projekt zmian „Programu ochrony środowiska Gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” uwarunkowany jest wieloma rozwiązaniami przyjętymi w odpowiednich dokumentach przez Radę Gminy Kiszkowo, Radę Powiatu Gnieźnieńskiego, Sejmik Województwa Wielkopolskiego oraz określonymi w Polityce ekologicznej państwa i prawie środowiskowym. Zapisy tych dokumentów tworzą wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania Programu oraz znajdują odzwierciedlenie w jego zapisach. Podstawowym dokumentem gminnym określającym uwarunkowania „Programu ochrony środowiska Gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” wraz z jego zmianą jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiszkowo. Szereg jego zapisów określa kierunki działań w zakresie ochrony środowiska, które powinny być realizowane przez władze Gminy. Poza tym o kształcie Programu decydują zapisy Planu Rozwoju Lokalnego oraz postanowienia zawarte w planach inwestycyjnych. Zapisy wymienionych powyżej dokumentów znajdują odzwierciedlenie we wszystkich elementach „Programu ochrony środowiska Gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” oraz planowanej modyfikacji. Wpływają na kształt polityki środowiskowej, wizji stanu środowiska i jego ochrony w Gminie a także na wyróżnione priorytety ekologiczne oraz cele i zadania środowiskowe.

c)      przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska,

Najważniejsze aspekty środowiskowe zidentyfikowane na terenie Gminy związane są z negatywnym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i pokrywę glebową. Pierwsza z nich związana jest z niedostatkami w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej, a największym problemem w tym obszarze jest brak pełnego skanalizowania Gminy. Głównymi przejawami negatywnego oddziaływania są: spływy zanieczyszczeń z pól, nielegalne wylewanie ścieków czy wypływ ścieków nieszczelnych szamb. W efekcie zachodzi postępująca eutrofizacja zbiorników wodnych, zmiana parametrów fizyko-chemicznych gleb i wód a także obniża się poziom bezpieczeństwa ekologicznego. Aspekty te mają charakter ciągły i występują w warunkach normalnych. Jako najważniejsze sposoby postępowania z nimi wskazuje się systematyczną rozbudowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

d)     powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska;

Na podstawie aktualnego stanu środowiska i wyróżnionych istotnych aspektów środowiskowych Gminy Kiszkowo, mając na względzie zapisy polityki środowiskowej Gminy, biorąc jednocześnie pod uwagę wszelkie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz dążenie do osiągnięcia stanu relacji gospodarka-środowisko określonego w wizji, zdefiniowano cztery priorytety ekologiczne Gminy Kiszkowo. Określają one najważniejsze obszary działań, które podejmowane są w Gminie w zakresie ochrony środowiska. Jednym z priorytetów jest „Poprawa skuteczności funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej”. Zaplanowanie tego priorytetu związane jest bezpośrednio z występującymi w granicach administracyjnych Gminy zasobami wód powierzchniowych i podziemnych. Narażenie ich na presję związaną z niewłaściwym postępowaniem ze ściekami bytowymi przyczynia się do zmiany ich parametrów fizyko-chemicznych. W efekcie zachodzą nieodwracalne zmiany w składzie funkcjonujących w nich ekosystemów. Realizacja zadań z zakresu rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej ma na celu eliminację szkodliwych praktyk i likwidację negatywnych oddziaływań. Poprzez realizację zadań polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zostaną osiągnięte następujące cele:

1. Obniżenie presji związków biogennych i zanieczyszczeń chemicznych na wody powierzchniowe oraz gleby na terenie całej Gminy,

2. Zmniejszenie poziomu zrzutu azotu i fosforu do środowiska,

3. Zachowanie ciągłości ekologicznej wszystkich cieków wodnych na terenie Gminy i systematyczne przywracanie ich dobrego stanu,

4. Zapewnienie monitoringu wszelkich miejsc powstawania nieczystości płynnych i sposobów postępowania z nimi.

2)     rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:

a)     prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań;

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań w planowanej modyfikacji Programu nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Realizacja tychże projektów inwestycyjnych będzie powodowała oddziaływanie na środowisko, klimat akustyczny, jakość powietrza, wody oraz gleby jedynie o charakterze przejściowym (tj. chwilowym), odwracalnym i lokalnym, które będą występowały jedynie w czasie prowadzenia robót i ustąpią z chwilą ich zakończenia.

b)     prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych;

Nie przewiduje się możliwości występowania skumulowanego oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji, jak i eksploatacji zrealizowanych inwestycji, a także oddziaływań transgranicznych przedsięwzięć ujętych w modyfikowanym Programie, ze względu na znaczną odległość Gminy Kiszkowo od granic państwa.

c)      prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska;

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia środowiska. Planowane projekty inwestycyjne charakteryzują się przejściowym oddziaływaniem na najbliższe otoczenie tylko w momencie prowadzenia prac inwestycyjnych. Aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję w środowisko, w trakcie realizacji prac będą przestrzegane obowiązujące normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz przepisy BHP, a także zapewniona zostanie ochrona dla osób oraz własności publicznej poprzez unikanie uciążliwości, skażenia środowiska i hałasu. Inwestycje przewidziane do realizacji, ze względu na rodzaj i usytuowanie, nie będą miały zatem negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji. Należy podkreślić, że w modyfikacji Programu przedstawiony został cel, który służy ochronie środowiska oraz ochronie zdrowia ludzi.

3)     cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

a)     obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu,

Planowane inwestycje budowy sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone będą na niewielkim obszarze gminy Kiszkowo. Obowiązek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Prace związane z realizacją projektów zostaną przeprowadzone w sposób wywierający minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze.

b)     formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.

Planowane inwestycje częściowo będą realizowane w granicach lub w sąsiedztwie obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zmianami). Ze względu na charakter planowanych działań stwierdzono, że nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że dokument w niewielkim stopniu modyfikuje pierwotny kształt „Programu ochrony środowiska dla gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”, wpisuje się w przyjęte cele programu, nie zmienia charakteru działań, a także ze względu na niewielki obszar i zasięg oddziaływania oraz lokalny charakter organ odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

Wójt Gminy

Tadeusz Bąkowski

 

 

Załączniki

informacja o odstąpienie od strategicznej oceny (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2014-02-06 09:23:51
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2014-02-06 09:30:26
Ostatnia zmiana:2014-02-06 09:30:32
Ilość wyświetleń:734
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij