Kiszkowo, dnia 14 stycznia 2014 r.

Rol. 6220.5.2013

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kiszkowo

 

            Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14 stycznia 2014 r. na wniosek strony zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Adaptacji fermy tuczu trzody chlewnej na fermę rozrodu w bezściółkowym systemie utrzymania wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 108/31, obręb Turostowo, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie.”

Inwestor:
AGRI PLUS Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92/24, 60-324 Poznań

            Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek AGRI PLUS Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92/24, 60-324 Poznań, z dnia 15 sierpnia 2013 r., data wpływu 23 sierpnia 2013 r., uzupełniony pismem z dnia 17 września 2013 r., data wpływu 18 września 2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kiszkowie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Szkolna 2, pok. Nr 17,  w godzinach od 8.00-15.00.

            Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kiszkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Kiszkowo, dostępnym na stronie internetowej BIP urzędu.

Wójt Gminy Kiszkowo

/-/ Tadeusz Bąkowski