Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Kiszkowo, dnia 8 listopada 2013 r.

Rol. 6220.8.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),

zawiadamiam strony

że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg, Al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno,
w dniu 29 października 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2147 P na odcinku Charbowo-Kiszkowo.

Teren przedsięwzięcia obejmuje działki:

41 obręb Charbowo, gmina Kłecko

68 i 88 obręb Kamieniec, gmina Kłecko

30 obręb Pomarzany, gmina Kłecko

240 obręb Kiszkowo, gmina Kiszkowo

50 obręb Łagiewniki Kościelne, gmina Kiszkowo

125 obręb Rybno Wielkie, gmina Kiszkowo

187 obręb Wilkowyja, gmina Kłecko

            Przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem teren gminy Kiszkowo oraz teren gminy Kłecko. W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organem właściwy do prowadzenia postępowania w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Kiszkowo w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Kłecko.

W dniu 8 listopada 2013 r. zawarto porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Kiszkowo a Burmistrzem Gminy Kłecko. W niniejszym porozumieniu Wójt Gminy Kiszkowo zobowiązuje się do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2147 P na odcinku Charbowo-Kiszkowo, informowania Burmistrza Gminy Kłecko o czynnościach podejmowanych w ramach niniejszego postępowania i wpływającym materiale dowodowym poprzez przesyłanie kopii wysyłanych pism, wydawanych aktów administracyjnych, zawiadomień otrzymywanych opinii i uzgodnień oraz przesyłania wszelkich zawiadomień kierowanych do stron postępowania oraz społeczeństwa (w przypadku postępowania z udziałem społeczeństwa). Jednocześnie Burmistrz Gminy Kłecko zobowiązuje się dokonać obwieszczeń na terenie gminy Kłecko i przekazywać Wójtowi Gminy Kiszkowo wszelkie pisma, uwagi i wnioski, które wpłyną w ramach toczącego się postępowania.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Kiszkowo w siedzibie Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kiszkowo, przy ul. Szkolnej 2, pok. Nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 oraz prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) w dniu 8 listopada 2013 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

 

 

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo

 

/-/ Tadeusz Bąkowski

 

 

 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie o wszczęciu (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2013-11-12 13:33:26
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2013-11-12 13:36:54
Ostatnia zmiana:2013-11-12 13:37:00
Ilość wyświetleń:683
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij