Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o nabrze kandydatów na stanowisko do spraw organizacyjnych, kadr i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Kiszkowie

Wójt Gminy Kiszkowo

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko do spraw organizacyjnych, kadr i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Kiszkowie

 Określenie stanowiska pracy:

Stanowisko do spraw organizacyjnych, kadr i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Kiszkowie, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo.

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

 

 Wymagania niezbędne:

1)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

3)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu prawa, administracji.

 

Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,  samorządowego, administracyjnego i o swobodzie działalności gospodarczej,

2)      umiejętność biegłej obsługi komputera z zakresu aplikacji biurowych i Internetu,

3)      znajomość języka obcego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,

4)      doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków.

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Sekretarzowi oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych, a w szczególności:

1)  przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,

2)  prowadzenie ewidencji korespondencji,

3)  przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,

4)  prenumerata czasopism,

5)  przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem bądź kierowania ich do właściwych komórek.

6)  prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu,

7)  prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

 

2. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:

1)    prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

2)    organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

3)    przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

4)    przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

5)    zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

6)    przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

7)    ewidencja czasu pracy pracowników,

8)    kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych.

 

3. Pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

1)  okresowa analiza stanu bhp,

2)  stwierdzenie zagrożeń zawodowych,

3)  zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,

4)  rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

5) udział w dochodzeniach powypadkowych,

6)  współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy.

 

4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.

5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

Warunki pracy na stanowisku

Czynności pracy pracownik wykonuje w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze obiektu budowlanego Urzędu Gminy. Drogi komunikacyjne wewnątrz budynku spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno sanitarne spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy lecz nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biurowe spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy z komputerem jest w pełni ergonomiczne.

 

 

W marcu 2012 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kiszkowo w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 6,9%

  

Wymagane dokumenty:

 

1)       CV oraz wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej: Kwestionariusz osobowy, druk można również otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

2)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia,

4)      kserokopie świadectw pracy, opinii lub innych dokumentów, bądź zaświadczenie od aktualnego pracodawcy potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

5)      oświadczenia:

·         o niekaralności wg załączonego wzoru (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej: Oświadczenie o niekaralności, druk można również otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

·         stanie zdrowia ,

·         pełni praw publicznych.

Wszystkie kserokopie dokumentów musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kiszkowo (pok. nr 12) ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2012 r. do godz. 15.00.  Na kopercie proszę dopisać słowa "Nabór na stanowisko do spraw organizacyjnych, kadr i działalności gospodarczej".

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11. 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z  2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

 

 

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona na BIP Urzędu Gminy Kiszkowo oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki

kwestionariusz (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_niekaralnosc (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Radosław Występski
Data utworzenia:2012-04-17 13:37:38
Wprowadził do systemu:Radosław Występski
Data wprowadzenia:2012-04-17 13:38:01
Opublikował:Radosław Występski
Data publikacji:2012-04-17 13:41:45
Ostatnia zmiana:2012-04-17 13:41:51
Ilość wyświetleń:1888
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij