Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Rejestr uchwał Rady Gminy - kadencja 2010-2014

Uchwały Rady Gminy Kiszkowo

kadencja 2010-2014

 

 

Nr uchwały   

Data uchwały

w sprawie

I/1/10 01.12.2010 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/2/10 01.12.2010 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/3/10 01.12.2010 powołania Komisji Rewizyjnej
I/4/10 01.12.2010 powołania stałych Komisji Rady
I/5/10 01.12.2010 powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej komisji - Komisji Inwentaryzacyjnej
I/6/10 01.12.2010 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/253/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.
III/7/10 27.12.2010 powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej komisji - Komisji Statutowej
III/8/10 27.12.2010 wysokości diet dla radnych Gminy Kiszkowo
III/9/10 27.12.2010 ustalenia diet dla sołtysów
III/10/10 27.12.2010 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo
III/11/10 27.12.2010 nabycia nieruchomości położonej w Olekszynie, dz. nr 105/6
III/12/10 27.12.2010 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/253/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.
III/13/10 27.12.2010 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2011-2018
III/14/10 27.12.2010 budżetu na rok 2011
IV/15/11 21.02.2011 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok
IV/16/11 21.02.2011 Statutu Gminy Kiszkowo
IV/17/11 21.02.2011 planów pracy stałych komisji Rady na 2011 rok
IV/18/11 21.02.2011 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału na wniosek właścicieli lub użytkownika wieczystego
IV/19/11 21.02.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Głębokie - Berkowo, części działki nr ewid. 44
IV/20/11 21.02.2011 sprzedaży działki numer 225/30 w Kiszkowie
IV/21/11 21.02.2011 sprzedaży działki numer 233/2 w Rybnie Wielkim
IV/22/11 21.02.2011 poboru podatków i opłat w drodze inkasa
IV/23/11 21.02.2011 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kiszkowo Nr XXXIX/314/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Kiszkowo na 2011 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku
IV/24/11 21.02.2011 ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kiszkowo wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
IV/25/11 21.02.2011 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Kiszkowo w 2011 roku
V/26/11 31.03.2011 uchylenia uchwały Nr XII/89/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym
V/27/11    31.03.2011 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.
V/28/11 31.03.2011 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
V/29/11 31.03.2011 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kiszkowo działki numer 139/5 położonej w Rybnie Wielkim
V/30/11 31.03.2011 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kiszkowo działki numer 139/4 położonej w Rybnie Wielkim
V/31/11 31.03.2011 nabycia działek w Karczewku
V/32/11 31.03.2011 zmieniająca uchwałę Nr XVII/118/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Karczewko
V/33/11 31.03.2011 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
V/34/11 31.03.2011 zmieniająca uchwałę Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2011-2018
V/35/11 31.03.2011 zmieniająca uchwałę Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2011
V/36/11 31.03.2011 przystąpienia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi" i zgłoszenia uczestnictwa sołectw
V/37/11 31.03.2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
VI/38/11    29.04.2011 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
VI/39/11 29.04.2011 udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
VII/40/11 31.05.2011 uchylenia uchwały Nr XII/89/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym
VII/41/11 31.05.2011 powołania stałych Komisji Rady
VII/42/11 31.05.2011 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Imiołki na lata 2009-2017
VII/43/11 31.05.2011 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Kościelna na lata 2009-2017
VII/44/11 31.05.2011 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Berkowo na lata 2011-2018
VII/45/11 31.05.2011 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głębokie na lata 2011-2018
VII/46/11 31.05.2011 nabycia działki nr 145 w Karczewku
VII/47/11 31.05.2011 nabycia działki nr 11/1 w Berkowie
VII/48/11 31.05.2011 zmieniająca uchwałę Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2011-2018
VII/49/11 31.05.2011 zmieniająca uchwałę Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2011
VII/50/11 31.05.2011 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kiszkowo na lata 2009-2017
VII/51/11 31.05.2011 powołania zespołu do spraw przedstawienia radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
VIII/52/11 29.06.2011 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
VIII/53/11 29.06.2011 poboru podatków i opłat w drodze inkasa
VIII/54/11 29.06.2011 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
VIII/55/11 29.06.2011 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015
VIII/56/11 29.06.2011 zmieniająca uchwałę Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2011-2018
VIII/57/11 29.06.2011 zmieniająca uchwałę Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2011
IX/58/11 31.08.2011 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Imiołkach, obejmujacego działki o numerach ewidenycjnych od 8/1 do 8/15 i numerze ewidenycjnym 8/17
IX/59/11 31.08.2011 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/128/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) Gminy Kiszkowo 2004-2013
IX/60/11 31.08.2011 nabycia działek nr 137/14 i 137/16 w Rybnie Wielkim
IX/61/11 31.08.2011 sprzedaży działki numer 34/80 położonej w Karczewku
IX/62/11 31.08.2011 sprzedaży działki numer 345/2 położonej w Łagiewnikach Kościelnych
IX/63/11 31.08.2011 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łagiewniki Kościelne na lata 2009-2017
IX/64/11 31.08.2011 zmieniająca uchwałę Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2011
IX/65/11 31.08.2011 określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych
IX/66/11 31.08.2011 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/198/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Karczewko
X/67/11 30.09.2011 wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie
X/68/11 30.09.2011 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej
X/69/11 30.09.2011 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiszkowo
X/70/11 30.09.2011 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finanzowej gminy Kiszkowo i informacji o przebiegu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze
X/71/11 30.09.2011 zmieniająca uchwałę Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2011
XI/72/11 15.11.2011 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/221/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy Kiszkowo
XI/73/11 15.11.2011 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/139/05 Rad Gminy Kiszkowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sławno
XI/74/11 15.11.2011 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiszkowo
XI/75/11 15.11.2011 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku
XI/76/11 15.11.2011 obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2012 rok
XI/77/11 15.11.2011 określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2012 rok
XI/78/11 15.11.2011 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2012 rok
XI/79/11 15.11.2011 Progrma współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
XI/80/11 15.11.2011 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na "Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego"
XI/81/11 15.11.2011 zmieniająca uchwałę Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budzetu na rok 2011
XII/82/11 28.12.2011 zmieniająca uchwałę Nr XVII/118/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Karczewko
XII/83/11 28.12.2011 ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kiszkowo wzorów formularzy podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
XII/84/11 28.12.2011 zmieniająca uchwałę Nr VIII/53/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
XII/85/11 28.12.2011 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok
XII/86/11 28.12.2011 wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości "Pola Lednickie"
XII/87/11 28.12.2011 zmieniająca uchwałę Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2011
XII/88/11 28.12.2011 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2012-2018
XII/89/11 28.12.2011 budżetu na rok 2012
XIII/90/12 31.01.2012 planów pracy stałych komisji Rady na 2012 rok
XIII/91/12 31.01.2012 warunków udzielania bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
XIII/92/12 31.01.2012 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kiszkowo
XIII/93/12 31.01.2012 zawarcia porozumienia samorządowego
XIII/94/12 31.01.2012 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kiszkowo
XIII/95/12 31.01.2012 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kiszkowo
XIII/96/12 31.01.2012 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo w 2012 roku
XIII/97/12 31.01.2012 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
XIII/98/12 31.01.2012 wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości "Pola Lednickie"
XIV/99/12 02.03.2012 ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kiszkowo wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
XIV/100/12 02.03.2012 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.
XIV/101/12 02.03.2012 sprzedaży lokali mieszkalnych w Kiszkowie, ul. Dworcowa 3 w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców
XIV/102/12 02.03.2012 uchylenia Uchwały Nr XIII/92/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kiszkowo
XIV/103/12 02.03.2012 zmieniająca uchwałę Nr VII/50/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kiszkowo na lata 2009-2017
XIV/104/12 02.03.2012 wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości "Pola Lednickie", część wsi Imiołki
XIV/105/12 02.03.2012 uchylenia Uchwały Nr IX/61/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży działki numer 34/80 położonej w Karczewku
XIV/106/12 02.03.2012 zmieniająca uchwałę Nr XII/88/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2012-2018
XIV/107/12 02.03.2012 zmieniająca uchwałę Nr XII/89/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 r.
XIV/108/12 02.03.2012 zmieniająca uchwałę Nr XXI/146/2008 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie"
XIV/109/12 02.03.2012 nabycia działki nr 74/1 w Sławnie
XIV/110/12 02.03.2012 nabycia działek nr 17/1, 31/2 i 31/7 w Imiołkach
XV/111/12 29.03.2012 uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2012 roku
XV/112/12 29.03.2012 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
XV/113/12 29.03.2012 zmieniająca uchwałę Nr XII/89/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budzetu na 2012 r.
XVI/114/12 30.04.2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Kiszkowo za 2011 r.
XVI/115/12 30.04.2012 udzielenia Wójtowi Gminy Kiszkowo absolutorium z tytułu wykonania budzetu za 2011 r.
XVI/116/12 30.04.2012 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/288/10 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skrzetuszewo
XVI/117/12 30.04.2012 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XVI/118/12 30.04.2012 zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty pożyczki
XVI/119/12 30.04.2012 zaciągniecia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego
XVI/120/12 30.04.2012 zmieniająca uchwałę Nr XII/88/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2012-2018
XVI/121/12 30.04.2012 udzielenia dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XVI/122/12 30.04.2012 zmieniająca uchwałę Nr XII/89/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 r.
XVI/123/12 30.04.2012 uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Lednickiego Parku Krajobrazowego
XVI/124/12 30.04.2012 uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
XVI/125/12 30.04.2012 oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiszkowo
XVII/126/12 30.05.2012 powierzenia uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
XVII/127/12 30.05.2012 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i bibliotekarza szkolnego w szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XVII/128/12 30.05.2012 wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie do organizowania pracy z rodziną
XVII/129/12 30.05.2012 uchylenia uchwały Nr XXXIV/269/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej w Sławnie, działki nr ewid. 226/9 i 226/15
XVII/130/12 30.05.2012    zmieniająca uchwałę Nr XII/89/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 r.
XVII/131/12 30.05.2012 utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Kiszkowskiej
XVIII/132/12 29.06.2012 nabycia działki numer 157/2 położonej w Skrzetuszewie
XVIII/133/12 29.06.2012 nabycia działki numer 52/5 położonej w Skrzetuszewie
XVIII/134/12 29.06.2012 nabycia działki numer 55/1 położonej w Skrzetuszewie
XVIII/135/12 29.06.2012 nabycia działki numer 68/4 położonej w Skrzetuszewie
XVIII/136/12 29.06.2012 nabycia działkinumer 140/3 położonej w Skrzetuszewie
XVIII/137/12 29.06.2012 nabycia działki numer 2/4 położonej w Imiołkach
XVIII/138/12 29.06.2012 nabycia działki numer 133/17 położonej w Głębokiem
XVIII/139/12 29.06.2012 nabycia działki numer 23/2 położonej w Kamionku
XVIII/140/12 29.06.2012 zmieniającauchwałę Nr XVII/126/12 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powierzenia uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
XVIII/141/12 29.06.2012 uchylenia uchwały Nr XVI/119/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego
XVIII/142/12 29.06.2012 zmieniająca uchwałę Nr XII/89/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 r.
XIX/143/12 27.07.2012 zmieniająca uchwałę Nr VII/43/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Kościelna na lata 2009-2017
XX/144/12 12.09.2012 zamiany gruntów położonych w Imiołkach
XX/145/12 12.09.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Rybnie Wielkim, działka nr ewid. 139/1
XX/146/12 12.09.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Imiołkach, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych od 8/1 do 8/15 i działkę o numerze ewidencyjnym 8/17
XX/147/12 12.09.2012 zmieniająca uchwałę Nr XII/89/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 r.
XX/148/12 12.09.2012 podziału gminy Kiszkowo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
XX/149/12 12.09.2012 przyjęcia Programu ochrony środowiska Gminy Kiszkowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
XXI/150/12         06.11.2012 wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
XXI/151/12 06.11.2012 ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXI/152/12 06.11.2012 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
XXI/153/12 06.11.2012 ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXI/154/12 06.11.2012 podziału Gminy Kiszkowo na stałe obwody głosowania
XXI/155/12 06.11.2012 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej
XXI/156/12 06.11.2012 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku
XXI/157/12 06.11.2012 obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2013 rok
XXI/158/12 06.11.2012 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2013 rok
XXI/159/12 06.11.2012 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2013 rok
XXI/160/12 06.11.2012 sprzedaży lokali mieszkalnych nr 7/1 i nr 7/3 w Kiszkowie ul. Pobiedziska
XXI/161/12 06.11.2012 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7/2 w Kiszkowie ul. Pobiedziska
XXI/162/12 06.11.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z funkcją nieuciążliwej działalności gospodarczej w pasie przyległym do drogi w Rybnie Wielkim, działki nr ewid. 109,110,111/2
XXI/163/12 06.11.2012 udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kiszkowo dla Powiatu Gnieźnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kiszkowo - Rybno Wielkie
XXI/164/12 06.11.2012 zaciągnięcia zobowiązań na 2013 r. na dofinbansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kiszkowo - Rybno Wielkie
XXI/165/12 06.11.2012 "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013"
XXI/166/12 06.11.2012 zmieniająca uchwałę Nr XII/89/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 r.
XXI/167/12 06.11.2012 uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiszkowo
XXI/168/12 06.11.2012 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kiszkowo
XXII/169/12 27.12.2012 ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego
XXII/170/12 27.12.2012 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok
XXII/171/12 27.12.2012 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
XXII/172/12 27.12.2012 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kiszkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
XXII/173/12 27.12.2012 zmieniająca uchwałę Nr XII/88/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2012-2018
XXII/174/12 27.12.2012 zmieniająca uchwałę Nr XII/89/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 r.
XXII/175/12 27.12.2012 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2013-2018
XXII/176/12 27.12.2012 uchwały budżetowej na rok 2013
XXIII/177/13 31.01.2013 planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2013 rok
XXIII/178/13 31.01.2013 ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługują diety
XXIII/179/13 31.01.2013 sprzedaży lokali mieszkalnych w Łagiewnikach Kościelnych nr 23 na rzecz najemców
XXIII/180/13 31.01.2013 współdziałania z miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie gminy Kiszkowo w 2013 roku
XXIII/181/13 31.01.2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją nieuciążliwej działalności gospodarczej w Rybnie Wielkim, działki nr ewid. 109, 110, 111/2, 113 i 114
XXIII/182/13 31.01.2013 przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiszkowo
XXIII/183/13   31.01.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXII/176/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 r.
XXIV/184/13 27.03.2013 zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.
XXIV/185/13 27.03.2013 zmieniająca uchwałę Nr VIII/53/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
XXIV/186/13 27.03.2013 uchwalenia programu opieki nad zawierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2013 roku
XXIV/187/13 27.03.2013 sprzedaży działki numer 184/6 położonej w Łagiewnikach Kościelnych
XXIV/188/13 27.03.2013 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kiszkowo nieruchomości położonej w Karczewie, działka nr ewid. 10/26
XXIV/189/13 27.03.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Głębokie-Berkowo, części działki nr ewid. 44
XXIV/190/13 27.03.2013 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
XXIV/191/13 27.03.2013 udzielenia dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXIV/192/13 27.03.2013 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXIV/193/13 27.03.2013 zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty pożyczki
XXIV/194/13 27.03.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXII/175/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2013-2018
XXIV/195/13 27.03.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXII/176/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 r.
XXIV/196/13 27.03.2013 udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kiszkowo Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na przebudowę chodnika w miejscowości Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 197
XXIV/197/13 27.03.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXI/153/12 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIV/198/13 27.03.2013 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.
XXV/199/13 30.04.2013 zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kiszkowo za 2012 r.
XXV/200/13 30.04.2013 udzielenia Wójtowi Gminy Kiszkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
XXV/201/13 30.04.2013 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiszkowo
XXV/202/13 30.04.2013 oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiszkowo
XXV/203/13 30.04.2013 zmiany statutu Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie
XXV/204/13 30.04.2013 zmieniająca uchwałę Nr VIII/53/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
XXVI/205/13 21.05.2013 zmieniająca uchwałę Nr XVI/117/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXVI/206/13 21.05.2013 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXVI/207/13 21.05.2013 zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty pożyczki
XXVI/208/13 21.05.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXII/175/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwlenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2013-2018
XXVI/209/13 21.05.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXII/176/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 r.
XXVII/210/13 20.06.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego
XXVII/211/13 20.06.2013 sprzedaży działki numer 29/3 położonej w Sroczynie w drodze bezprzetargowej
XXVII/212/13 20.06.2013 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kiszkowo 
XXVII/213/13 20.06.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXII/175/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2013-2018
XXVII/214/13 20.06.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXII/176/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 r.
XXVII/215/13 20.06.2013 zniesienia pomnika przyrody
XXVII/216/13 20.06.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/301/10 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych i Sławnie
XXVII/217/13 20.06.2013 zaciągnięcia zobowiązań na 2014 r. na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kiszkowo-Rybno Wielkie
XXVIIII/218/13 22.08.2013 zaciągnięcia zobowiązań na 2014 r. na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P na odcinku Charbowo-Kiszkowo - ścieżka rowerowa"
XXVIII/219/13 22.08.2013 wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Kiszkowo
XXVIII/220/13 22.08.2013 zmieniająca uchwałę Nr VIII/53/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
XXVIII/221/13 22.08.2013 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rybnie Wielkim, działki nr ewid. 101
XXVIII/222/13 22.08.2013 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sroczynie, działki nr ewid. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8
XXVIII/223/13 22.08.2013 określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kiszkowo
XXVIII/224/13 22.08.2013 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kiszkowo
XXIX/225/13 30.09.2013 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej
XXIX/226/13 30.09.2013 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kiszkowo działki nr 6/1 położonej w Karczewku
XXIX/227/13 30.09.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/218/13 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2014 r. na dofinansowanieinwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P na odcinku Charbowo-Kiszkowo - ścieżka rowerowa"
XXIX/228/13 30.09.2013 zmieniająca uchwałe Nr XXII/176/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 r.
XXX/229/13 22.11.2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rybnie Wielkim, działki nr ewid. 204/6
XXX/230/13 22.11.2013 określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku
XXX/231/13 22.11.2013 obniżenia średnej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2014 rok
XXX/232/13 22.11.2013 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2014 rok
XXX/233/13 22.11.2013 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2014 rok
XXX/234/13 22.11.2014 zmieniająca uchwałę Nr VIII/53/11 Rady gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
XXX/235/13 22.11.2013 nadania Ststutu Biblioteki Publicznej Gminy Kiszkowo
XXX/236/13 22.11.2013 "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"
XXX/237/13 22.11.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXII/175/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2013-2018
XXX/238/13 22.11.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXII/176/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 r.
XXX/239/13 22.11.2013 zmieniająca uchwałę Nr VII/41/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady
XXXI/240/13 30.12.2013 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
XXXI/241/13 30.12.2013 wyrażenia zgody na zbycie działki numer 209/2 w Sławnie
XXXI/242/13 30.12.2013 zmieniająca uchwałę Nr V/36/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przystapienia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi" i zgłoszenia uczestnictwa sołectw
XXXI/243/13 30.12.2013 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kiszkowo
XXXI/244/13 30.12.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXII/176/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 r.
XXXI/245/13 30.12.2013 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2014-2018
XXXI/246/13 30.12.2013 uchwały budżetowej na rok 2014
XXXI/247/13 30.12.2013 zmieniająca uchwałę nr XXI/150/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
XXXI/248/13 30.12.2013 zmieniająca uchwałę nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu składania i miejsca składania deklaracji
XXXII/249/14 07.02.2014 planów pracy stałych Komisji Rady na 2014 rok
XXXII/250/14 07.02.2014 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XXXII/251/14 07.02.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Łagiewnikach Kościelnych nr 16
XXXII/252/14 07.02.2014 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
XXXII/253/14 07.02.2014 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo w 2014 roku
XXXII/254/14 07.02.2014 uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, zmianiającą uchwałę w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego
XXXII/255/14 07.02.2014 określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach zadań własnych gminy dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
XXXII/256/14 07.02.2014 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
XXXII/257/14 07.02.2014 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Charzewo na lata 2014-2020
XXXII/258/14 07.02.2014 zmieniająca uchwałę Nr V/36/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi" i zgłoszenia uczestnictwa sołectw
XXXII/259/14 07.02.2014 zmieniająca uchwałę nr XXXI/246/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
XXXII/260/14 07.02.2014 udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kiszkowo Województwu Wielkopolskiemu na przebudowę chodnika w miejscowości Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 197
XXXII/261/14 07.02.2014 udzielenia dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXXIII/262/14 28.02.2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/246/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
XXXIV/263/14 31.03.2014 zmieniająca uchwałę Nr XX/149/12 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska Gminy Kiszkowo
XXXIV/264/14 31.03.2014 uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2014
XXXIV/265/14 31.03.2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją nieuciążliwej działalności gospodarczej w Rybnie Wielkim, działki nr ewid. 109, 110, 111/5, 113 i 114
XXXIV/266/14 31.03.2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Karczewku, działki nr ewid. 21/6, 21/8, 21/9, 21/10
XXXIV/267/14 31.03.2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie nadania Statutów Samorządom mieszkańców Sołectw
XXXIV/268/14 31.03.2014 zmieniająca uchwałę Nr XX/148/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 12 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Kiszkowo na jednomandatowe okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
XXXIV/269/14 31.03.2014 zmieniająca uchwałę Nr XXI/154/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kiszkowo na stałe obwody głosowania
XXXIV/270/14 31.03.2014 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
XXXIV/271/14 31.03.2014 zatwierdzenia taryf za  zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
XXXIV/272/14 31.03.2014 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budzecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
XXXIV/273/14 31.03.2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/246/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
XXXV/274/14 29.04.2014 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiszkowo za 2013 r.
XXXV/275/14 29.04.2014 udzielenia Wójtowi Gminy Kiszkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
XXXV/276/14 29.04.2014 oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiszkowo
XXXV/277/14 29.04.2014 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXXV/278/14 29.04.2014 zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty pożyczki
XXXV/279/14 29.04.2014 zmieniająca uchwałę z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2014-2018
XXXV/280/14 29.04.2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/246/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
XXXV/281/14 29.04.2014 uchylenia uchwały Nr XXXIV/267/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 marca 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw
XXXVI/282/14 17.06.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu lokalu mieszkalnego nr 2 w Łubowicach 2
XXXVI/283/14 17.06.2014 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sroczynie, działki nr ewid. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8
XXXVI/284/14 17.06.2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Dabrówce Kościelnej, działki nr ewid. 8 i 11
XXXVI/285/14 17.06.2014 zmieniająca uchwałę Nr XXX/233/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2014 rok
XXXVI/286/14 17.06.2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/218/13 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań na 2014 r. na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P na odcinku Charbowo - Kiszkowo - ścieżka rowerowa"
XXXVI/287/14 17.06.2014 udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kiszkowo dla Powiatu Gnieźnieńskiego
XXXVI/288/14 17.06.2014 zmieniająca uchwałę z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2014-2018
XXXVI/289/14 17.06.2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/246/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
XXXVI/290/14 17.06.2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/277/14 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXXVI/291/14 17.06.2014 udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
XXXVII/292/14 29.08.2014 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XXXVII/293/14 29.08.2014 zamiany gruntów położonych w Sławnie
XXXVII/294/14 29.08.2014 sprzedaży lokalu nr 2 w Kiszkowie przy ul. Pobiedziskiej 5
XXXVII/295/14 29.08.2014 udzielenia dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXXVII/296/14 29.08.2014 zmieniająca uchwałę nr XXXI/246/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
XXXVIII/297/14         22.10.2014 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku
XXXVIII/298/14 22.10.2014 obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2015 rok
XXXVIII/299/14 22.10.2014 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2015 rok
XXXVIII/300/14 22.10.2014 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2015 rok
XXXVIII/301/14 22.10.2014 "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
XXXVIII/302/14 22.10.2014 zmieniająca uchwałę nr XXXI/246/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

 

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2010-12-15 12:46:11
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2010-12-15 13:03:29
Ostatnia zmiana:2014-12-23 09:46:44
Ilość wyświetleń:2517

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij