Symbol:
7021

Wydział:
Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna:
1) Art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.),
2) art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 r. poz. 1437 ze zm.)
3) Uchwała Nr XV/106/20 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Kiszkowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1822)


Opłaty:
Bez opłat


Termin odpowiedzi:
Do 21 dni od złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten wynosi do dwóch miesięcy, z tym że nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, zawieszenia postępowania oraz opóźnień z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.
Warunki techniczne ważne są 2 lata od dnia ich wydania.


Jednostka odpowiadająca:
Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Uwagi:
Udzielanie wszelkich informacji w sprawach załatwianych przez Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej odbywa się w biurze referatu - I piętro, pokój 14 oraz pod nr telefonu: 061 429 70 22

Dokumenty
  • wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne (wymagany)

  • 2 mapki geodezyjne w skali 1:500 lub 1:1000 z uzbrojeniem terenu (wymagany)