Numer uchwały z dnia w sprawie
I/1/06 27 listopada 2006 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/2/06 27 listopada 2006 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
I/3/06 27 listopada 2006 powołania Komisji Rewizyjnej
I/4/06 27 listopada 2006 powołania stałych Komisji Rady
I/5/06 27 listopada 2006 powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej komisji – Komisji Inwentaryzacyjnej
II/6/06 5 grudnia 2006 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
II/7/06 5 grudnia 2006 obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na 2007 rok oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
II/8/06 5 grudnia 2006 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
II/9/06 5 grudnia 2006 ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo na 2007 rok
II/10/06 5 grudnia 2006 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2007 rok
II/11/06 5 grudnia 2006 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze Gminy Kiszkowo na 2007 rok
II/12/06 5 grudnia 2006 wysokości diet dla radnych Gminy Kiszkowo
II/13/06 5 grudnia 2006 ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo
II/14/06 5 grudnia 2006 zmian w budżecie gminy na 2006
III/15/06 28 grudnia 2006 zawarcia z Wójtem Gminy Kiszkowo umowy cywilnoprawnej na używanie do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
III/16/06 28 grudnia 2006 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kiszkowie, działka nr ewid. 232/8 i 225/7
III/17/06 28 grudnia 2006 zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, kryteriów i trybu przyznawania nagród, przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
III/18/06 28 grudnia 2006 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości I punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kiszkowo
III/19/06 28 grudnia 2006 zmieniająca uchwałę Nr XXX/179/05 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
III/20/06 28 grudnia 2006 ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2006 r. nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006
III/21/06 28 grudnia 2006 budżetu gminy na 2007 r.
III/22/06 28 grudnia 2006 powołania Sekretarza Gminy Kiszkowo
IV/23/07 9 lutego 2007 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok
IV/24/07 9 lutego 2007 ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę przedszkola
IV/25/07 9 lutego 2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Dąbrówce Kość. dz. nr 8 i 11
IV/26/07 9 lutego 2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sławnie dz. nr 48, 112 i 195
IV/27/07 9 lutego 2007 nieodpłatnego przejecia na własność Gminy Kiszkowo nieruchomości położonej w Charzewie od Agencji Nieruchomości Rolnych
IV/28/07 9 lutego 2007 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2007 rok
IV/29/07 9 lutego 2007 zmiany uchwały Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007
V/30/07 14 marca 2007 wyrażenia zgody na poręczenia za zobowiązania fundacji Programów pomocy dla Rolnictwa FAPA w Warszawie
VI/31/07 30 marca 2007 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo
VI/32/07 30 marca 2007 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r.
VI/33/07 30 marca 2007 utworzenia gminnej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Kiszkowo
VI/34/07 30 marca 2007 nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kiszkowo
VI/35/07 30 marca 2007 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Kiszkowo w 2007 roku
VI/36/07 30 marca 2007 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
VI/37/07 30 marca 2007 zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wykonywanych na terenie gminy Kiszkowo
VI/38/07 30 marca 2007 zmieniająca uchwałę Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007
VI/39/07 30 marca 2007 powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
VII/40/07 23 maja 2007 sprzedaży działki nr 51 i 52 o powierzchni ogółem 1,18.00 ha położonej w obrębie Głębokie - Berkowo
VII/41/07 23 maja 2007 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kiszkowie ul. Dworcowa 22 w drodze przetargu
VII/42/07 23 maja 2007 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Kiszkowie ul. Dworcowa 22 w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców
VII/43/07 23 maja 2007 zmiany uchwały Rady Gminy Kiszkowo nr IV/26/07 z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sławnie, działki nr ewid. 48, 112 i 195
VII/44/07 23 maja 2007 przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Skrzetuszewie, w części działek nr ewid. 149 i 150
VII/45/07 23 maja 2007 udzielenia dotacji w 2007 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
VII/46/07 23 maja 2007 zmieniająca uchwałę Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007
VIII/47/07 21 czerwca 2007 zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Poroumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie
VIII/48/07 21 czerwca 2007 sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Myszkach  
VIII/49/07 21 czerwca 2007 sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Olekszynie w drodze bezprzetargowej
VIII/50/07 21 czerwca 2007 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kiszkowie, ul. Rynek 7a
VIII/51/07 21 czerwca 2007 zmiany uchwały Nr IV/27/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejecia na własność Gminy Kiszkowo nieruchomości położonej w Charzewie od Agencji Nieruchomości Rolnych
VIII/52/07 21 czerwca 2007 zmieniająca uchwałę Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007
IX/53/07 6 września 2007 powołania zespołu do spraw przedstawienia radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
IX/54/07 6 września 2007 ustalenia diet dla sołtysów
IX/55/07 6 września 2007 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Łagiewnikach Kościelnych nr 46 w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców
IX/56/07 6 września 2007 sprzedaży działek budowlanych położonych w Głębokiem
IX/57/07 6 września 2007 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w Sławnie ul. Gnieźnieńska 35 w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy
IX/58/07 6 września 2007 udzielenia upoważnienia dla Wójta Gminy Kiszkowo na zawarcie umowy przedwstępnej w sprawie zbycia nieruchomości w Kiszkowie, część działki nr 37
IX/59/07 6 września 2007 zmiany uchwały nr XXIII/128/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalnia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) Gminy Kiszkowo 2004-2013
IX/60/07 6 września 2007 udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kiszkowo dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zakup karetki reanimacyjnej z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Gnieźnie
IX/61/07 6 września 2007 zmieniająca uchwałę Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007
X/62/07 25 października 2007 wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie
X/63/07 25 października 2007 wprowadzenia "Regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Kiszkowo"
X/64/07 25 października 2007 zmiany uchwały Nr XXXIII/217/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu; z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
X/65/07 25 października 2007 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału na wniosek właścicieli lub użytkownika wieczystego
X/66/07 25 października 2007 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
X/67/07 25 października 2007 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej
X/68/07 25 października 2007 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Sławnie, ul. Gnieźnieńska 35 w drodze przetargu
X/69/07 25 października 2007 zmieniająca uchwałę Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007
XI/70/07 27 listopada 2007 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XI/71/07 27 listopada 2007 obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na 2008 rok oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XI/72/07 27 listopada 2007 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2008 rok
XI/73/07 27 listopada 2007 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze Gminy Kiszkowo na 2008 rok
XI/74/07 27 listopada 2007 ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kiszkowo wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
XI/75/07 27 listopada 2007 powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
XI/76/07 27 listopada 2007 zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, kryteriów i trybu przyznawania nagród, przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XI/77/07 27 listopada 2007 ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XI/78/07 27 listopada 2007 wprowadzenia Regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej w Kiszkowie
XI/79/07 27 listopada 2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Darmoszewie, działek nr ewid. 5/4, 8, 10 i 11
XI/80/07 27 listopada 2007 używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym
XI/81/07 27 listopada 2007 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Olekszynie nr 16 w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców
XI/82/07 27 listopada 2007 sprzedaży działek budowlanych położonych w Sławnie
XI/83/07 27 listopada 2007 sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Sławnie
XI/84/07 27 listopada 2007 zmieniająca uchwałę Nr III/21/06 z dnia 26 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007
XII/85/07 28 grudnia 2007 upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Kiszkowo
XII/86/07 28 grudnia 2007 częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych z funkcją mieszkaniową w Karczewie, działka nr ewid. 1
XII/87/07 28 grudnia 2007 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon na południe od drogi ze Skrzetuszewa, nr geodezyjny działek: 54, 58/3, 58/4, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10 we wsi Imiołki
XII/88/07 28 grudnia 2007 nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Kiszkowo nieruchomości położonych w Rybnie Wielkim od Agencji Nieruchomości Rolnych
XII/89/07 28 grudnia 2007 używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym
XII/90/07 28 grudnia 2007 zmieniająca uchwałę Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007
XII/91/07 28 grudnia 2007 ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2007 r. nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007
XII/92/07 28 grudnia 2007 budżetu na rok 2008
XII/93/07 28 grudnia 2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Darmoszewie, działek nr ewid. 5/4, 8, 10 i 11
XIII/94/08 30 stycznia 2008 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2008 rok
XIII/95/08 30 stycznia 2008 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok
XIII/96/08 30 stycznia 2008 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kiszkowo obejmującym lata 2008 do 2012
XIV/97/08 29 lutego 2008 zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje pn. "Gazyfikacja miejscowości Kiszkowo"
XV/98/08 28 marca 2008 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo
XV/99/08 28 marca 2008 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Kiszkowo w 2008 roku
XV/100/08 28 marca 2008 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej
XV/101/08 28 marca 2008 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r.
XV/102/08 28 marca 2008 zmieniająca uchwałę Nr XII/92/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008
XV/103/08 28 marca 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kiszkowie, działki nr ewid. 232/8, 225/7
XV/104/08 28 marca 2008 uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Kościelna
XV/105/08 28 marca 2008 uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Sroczyn
XV/106/08 28 marca 2008 uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Turostowo
XV/107/08 28 marca 2008 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przekształecenia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej p.n. "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Gnieźnie polegającej na likwidacji Stacji Dializ i Poradni Nefrologicznej Konsultacyjnej
XVI/108/08 30 kwietnia 2008 zmiany uchwały Rady Gminy Kiszkowo Nr XX/107/04 z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
XVI/109/08 30 kwietnia 2008 sprzedaży nieruchomości położonej w Karczewku w drodze bezprzetargowej
XVI/110/08 30 kwietnia 2008 sprzedaży nieruchomości położonej w Olekszynie w drodze przetargowej
XVI/111/08 30 kwietnia 2008 zmieniająca uchwałę Nr XII/92/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008
XVI/112/08 30 kwietnia 2008 udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kiszkowo dla Powiatu Gnieźnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej 2192P Olekszyn - Łagiewniki Kościelne - Zakrzewo
XVI/113/08 30 kwietnia 2008 zmiany uchwały nr XV/104/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Kościelna
XVI/114/08 30 kwietnia 2008 zmiany uchwały nr XV/105/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Sroczyn
XVI/115/08 30 kwietnia 2008 zmiany uchwały nr XV/106/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Turostowo
XVII/116/08 30 czerwca 2008 przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
XVII/117/08 30 czerwca 2008 zmiany statutu Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka"
XVII/118/08 30 czerwca 2008 nadania nazw ulic we wsi Karczewko
XVII/119/08 30 czerwca 2008 zmiany uchwały Nr X/58/03 z dnia 30 października 2003 w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
XVII/120/08 30 czerwca 2008 nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Kiszkowo nieruchomości położonej w Kiszkowie
XVII/121/08 30 czerwca 2008 sprzedaży działek numer 37/2 i 37/3 w Kiszkowie
XVII/122/08 30 czerwca 2008 sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Sroczynie w drodze przetargu
XVII/123/08 30 czerwca 2008 sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Karczewku w drodze bezprzetargowej
XVII/124/08 30 czerwca 2008 przystąpienia Gminy Kiszkowo do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
XVII/125/08 30 czerwca 2008 ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo
XVII/126/08 30 czerwca 2008 zmieniająca uchwałę Nr XII/92/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008
XVIII/127/08 25 lipca 2008 przystąpienia Gminy Kiszkowo do Stowarzyszenia Światowid w Łubowie
XIX/128/08 27 sierpień 2008 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Karczewku, działki nr ewid. 28, 29 i 30/2
XIX/129/08 27 sierpień 2008 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Turostówku, działka nr ewid. 40
XIX/130/08 27 sierpień 2008 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Rybnie Wielkim, ul. Główna 18 w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców
XIX/131/08 27 sierpień 2008 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kiszkowie
XIX/132/08 27 sierpień 2008 zmieniająca uchwałę Nr XII/92/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008
XIX/133/08 27 sierpień 2008 udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kiszkowo dla Powiatu Gnieźnieńskiego „na remont zatoki przy drodze Nr 2147P w miejscowości Kiszkowo
XIX/134/08 27 sierpień 2008 stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego
XIX/135/08 27 sierpień 2008 stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego
XX/136/08 8 październik 2008 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
XX/137/08 8 październik 2008 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XX/138/08 8 październik 2008 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze Gminy Kiszkowo na 2009 rok
XX/139/08 8 październik 2008 sprzedaży nieruchomości położonej w Sroczynie w drodze przetargowej
XX/140/08 8 październik 2008 sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Turostówku w drodze przetargowej
XX/141/08 8 październik 2008 zmieniająca uchwałę Nr XII/92/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008
XXI/142/08 19 listopada 2008 obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na 2009 rok oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXI/143/08 19 listopada 2008 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2009 rok
XXI/144/08 19 listopada 2008 wysokości diet dla radnych Gminy Kiszkowo
XXI/145/08 19 listopada 2008 ustalenia diet dla sołtysów
XXI/146/08 19 listopada 2008 przystąpienia do realizacji zadania pn. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie"
XXI/147/08 19 listopada 2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/116/2000 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku w Kiszkowie ul. Pobiedziska 14 i 14a, stanowiących mienie gminne
XXI/148/08 19 listopada 2008 zmiany statutu Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka"
XXI/149/08 19 listopada 2008 zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, kryteriów i trybu przyznawania nagród, przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XXI/150/08 19 listopada 2008 zmiany uchwały Rady Gminy Kiszkowo nr XII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Darmoszewie, działki nr ewid. 5/4, 8, 10 i 11
XXI/151/08 19 listopada 2008 przystąpięnia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Rybnie Wielkim, dz. nr ewid. 137/9, 137/10 i 137/11
XXI/152/08 19 listopada 2008 zaciągnięcia zobowiazań na inwestycje pn. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie"
XXI/153/08 19 listopada 2008 zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje pn. "Przebudowa jezdni i chodników ul. Szkolnej, Rynek i Kościelnej w Kiszkowie, gm. Kiszkowo"
XXI/154/08 19 listopada 2008 udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kiszkowo dla Powiatu Gnieźnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej 2192P Olekszyn - Łagiewniki Kościelne - Zakrzewo
XXI/155/08 19 listopada 2008 udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kiszkowo dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zakup łóżka kardiologicznego dla szpitala w Gnieźnie
XXI/156/08 19 listopada 2008 zmieniająca uchwałę Nr XII/92/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008
XXII/157/08 30 grudnia 2008 powołania stałych Komisji Rady
XXII/158/08 30 grudnia 2008 ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej w gminie Kiszkowo
XXII/159/08 30 grudnia 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej dla obszaru działek nr ewid. 48 i 195 w Sławnie
XXII/160/08 30 grudnia 2008 zmiany statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia jako tekst jednolity
XXII/161/08 30 grudnia 2008 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok
XXII/162/08 30 grudnia 2008 zmieniająca uchwałę Nr XIII/96/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kiszkowo obejmującym lata 2008 do 2012
XXII/163/08 30 grudnia 2008 zmieniająca uchwałę Nr XII/92/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008
XXII/164/08 30 grudnia 2008 ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2008 r. nie wygasających z upływem roku budżetowego 2008
XXII/165/08 30 grudnia 2008 budżetu na rok 2009
XXII/166/08 30 grudnia 2008 sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Sroczynie w drodze przetargu
XXII/167/08 30 grudnia 2008 sprzedaży nieruchomości położonych w Turostówku w drodze przetargu
XXIII/168/09 17 lutego 2009 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok
XXIII/169/09 17 lutego 2009 zmiany uchwały Nr XX/138/08 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 8 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze Gminy Kiszkowo na 2009 rok
XXIII/170/09 17 lutego 2009 uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo
XXIII/171/09 17 lutego 2009 sprzedaży nieruchomości położonej w Karczewku w drodze bezprzetargowej
XXIII/172/09 17 lutego 2009 sprzedaży nieruchomości położonej w Karczewku w drodze bezprzetargowej
XXIII/173/09 17 lutego 2009 sprzedaży nieruchomości położonej w Karczewku w drodze bezprzetargowej
XXIII/174/09 17 lutego 2009 sprzedaży działki zabudowanej położonej w Rybnie Wielkim
XXIII/175/09 17 lutego 2009 sprzedaży działek budowlanych położonych w Rybnie Wielkim
XXIII/176/09 17 lutego 2009 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dąbrówce Kościelnej
XXIII/177/09 17 lutego 2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Kościelna
XXIII/178/09 17 lutego 2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sroczyn
XXIII/179/09 17 lutego 2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turostowo
XXIII/180/09 17 lutego 2009 zmieniająca uchwałę nr XXII/165/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
XXIII/181/09 17 lutego 2009 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
XXIII/182/09 17 lutego 2009 zmiany statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia jako tekst jednolity
XXIV/183/09 31 marca 2009 absolutorium za rok 2008 dla Wójta Gminy Kiszkowo
XXIV/184/09 31 marca 2009 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r.
XXIV/185/09 31 marca 2009 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Kiszkowo w 2009 roku
XXIV/186/09 31 marca 2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Imiołki na lata 2009-2013
XXIV/187/09 31 marca 2009 zasad wydzierżawiania, wynajmowania, użytkowania nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony
XXIV/188/09 31 marca 2009 sprzedaży nieruchomości położonych w Karczewku w drodze bezprzetargowej
XXIV/189/09 31 marca 2009 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Kiszkowie
XXIV/190/09 31 marca 2009 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
XXIV/191/09 31 marca 2009 zaopiniowania planu ochrony dla Lednickiego Parku Krajobrazowego
XXIV/192/09 31 marca 2009 zmieniająca uchwałę nr XXII/165/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
XXV/193/09 8 maja 2009 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kiszkowo na lata 2008-2013
XXV/194/09 8 maja 2009 przystąpienia Gminy Kiszkowo do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
XXV/195/09 8 maja 2009 regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XXV/196/09 8 maja 2009 regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XXV/197/09 8 maja 2009 regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XXV/198/09 8 maja 2009 przekazania Policji środków finansowych na zakup radiowozu
XXV/199/09 8 maja 2009 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację w 2009 roku powiatowego "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego"
XXV/200/09 8 maja 2009 zmieniająca uchwałę nr XXII/165/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
XXVI/201/09 25 maja 2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Kościelna na lata 2008-2015
XXVI/202/09 25 maja 2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sroczyn na lata 2008-2015
XXVI/203/09 25 maja 2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turostowo na lata 2008-2015
XXVII/204/09 15 czerwca 2009 zmiany uchwały nr XXIII/128/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalnia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) Gminy Kiszkowo 2004-2013
XXVIII/205/09 30 czerwca 2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Imiołki na lata 2009-2013
XXVIII/206/09 30 czerwca 2009 wyrażenia zgody na wyodębnienie w budżecie Gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
XXVIII/207/09 30 czerwca 2009 zmieniająca uchwałę nr XXII/165/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
XXVIII/208/09 30 czerwca 2009 udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kiszkowo dla Powiatu Gnieźnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej 2192P Olekszyn - Łagiewniki Kościelne - Zakrzewo
XXVIII/209/09 30 czerwca 2009 wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Kiszkowo do przedsięwzięcia dotyczącego programu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V "Dobre rządzenie" Działania 5.2. "wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XXIX/210/09 31 sierpnia 2009 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kiszkowo nieruchomości położonej w Rybnie Wielkim, działka numer 33/15
XXIX/211/09 31 sierpnia 2009 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kiszkowo nieruchomości położonych w Rybnie Wielkim, stanowiących drogi gminne
XXIX/212/09 31 sierpnia 2009 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kiszkowo nieruchomości położonej w Kiszkowie przeznaczonej pod tereny zieleni urządzonej
XXIX/213/09 31 sierpnia 2009 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kiszkowo nieruchomości położonych w Rybnie Wielkim 
XXIX/214/09 31 sierpnia 2009 przystąpienia Gminy Kiszkowo do Stowarzyszenia "Rybactwo Ziemi Piastowskiej" w Sławnie
XXIX/215/09 31 sierpnia 2009 powierzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej - zaopatrzeniu w wodę i odbiór ścieków osobom trzecim
XXIX/216/09 31 sierpnia 2009 środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i ich zabezpieczenia prawnego w formie weksla "in blanco"
XXIX/217/09 31 sierpnia 2009 zmieniająca uchwałę nr XXII/165/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
XXX/218/09 30 września 2009 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Karczewku - działki nr ewid. 28, 29, 30/2
XXX/219/09 30 września 2009 zmiany uchwały nr XXIII/128/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalnia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) Gminy Kiszkowo 2004-2013
XXX/220/09 30 września 2009 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej
XXX/221/09 30 września 2009 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kiszkowo nieruchomości położonej w Charzewie, stanowiącej drogę
XXX/222/09 30 września 2009 likwidacji Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego
XXX/223/09 30 września 2009 zmieniająca uchwałę nr XXII/165/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
XXX/224/09 30 września 2009 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXXI/225/09 24 listopada 2009 nadania nazw ulic w miejscowości Kiszkowo
XXXI/226/09 24 listopada 2009 nabycia nieruchomości zabudowanej w Kiszkowie, działka numer 32/2
XXXI/227/09 24 listopada 2009 nabycia nieruchomości w Ujeździe, działka numer 17/10
XXXI/228/09 24 listopada 2009 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kiszkowo nieruchomości w Myszkach, działki numer 5/5 i 5/6
XXXI/229/09 24 listopada 2009 przystąpienia Gminy Kiszkowo do Stowarzyszenia "Rybactwo Ziemi Piastowskiej" w Sławnie
XXXI/230/09 24 listopada 2009 obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na 2010 rok
XXXI/231/09 24 listopada 2009 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy kiszkowo na 2010 rok
XXXI/232/09 24 listopada 2009 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, na obszarze Gminy Kiszkowo na 2010 rok
XXXI/233/09 24 listopada 2009 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku
XXXI/234/09 24 listopada 2009 poboru podatków i opłat w drodze inkasa
XXXI/235/09 24 listopada 2009 opłat za świadczenia przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kiszkowo
XXXI/236/09 24 listopada 2009 uchylenia Uchwały Nr XXX/220/09 Rady gminy Kiszkowo z dnia 30 września 2009
XXXI/237/09 24 listopada 2009 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej
XXXI/238/09 24 listopada 2009 udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kiszkowo dla Powiatu Gnieźnieńskiego na przebudowę dróg powiatowych 2192P Łagiewniki Kościelne - Zakrzewo, 2197P Turostowo - Turostówko
XXXI/239/09 24 listopada 2009 uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "ORLIK 2012" w Kiszkowie
XXXI/240/09 24 listopada 2009 uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Sławnie
XXXI/241/09 24 listopada 2009 zaciągniecia zobowiązań na 2010 r. na dofinansowanie budowy dróg
XXXI/242/09 24 listopada 2009 zmieniająca uchwałę nr XXII/165/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
XXXII/243/09 30 grudnia 2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sławnie, działki nr ewid. 62
XXXII/244/09 30 grudnia 2009 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok
XXXII/245/09 30 grudnia 2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rybno Wielkie
XXXII/246/09 30 grudnia 2009 zmiany uchwały nr XXIII/128/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalnia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) Gminy Kiszkowo 2004-2013
XXXII/247/09 30 grudnia 2009 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kiszkowo Nr XXII/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
XXXII/248/09 30 grudnia 2009 uchylenia Uchwały Nr XXIV/186/09 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 marca 2009 r.
XXXII/249/09 30 grudnia 2009 uchylenia Uchwały Nr XXXIV/210/06 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 czerwca 2006 r.
XXXII/250/09 30 grudnia 2009 uchylenia Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 23 maja 2007 r.
XXXII/251/09 30 grudnia 2009 zmieniająca uchwałę nr XXII/165/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
XXXIII/252/10 25 stycznia 2010 zmiany uchwały Nr XXI/146/2008 Rady gminy z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie"
XXXIII/253/10 25 stycznia 2010 budżetu na rok 2010
XXXIII/254/10 25 stycznia 2010 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXXIII/255/10 25 stycznia 2010 zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty pożyczki
XXXIII/256/10 25 stycznia 2010 planów pracy Komisji Rady na 2010 rok
XXXIII/257/10 25 stycznia 2010 wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony części działki nr 274 położonej w Kiszkowie
XXXIII/258/10 25 stycznia 2010 wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony części działki nr 42/15 położonej w Charzewie
XXXIII/259/10 25 stycznia 2010 sprzedaży działek numer 295 i 305 położonych w Łagiewnikach Kościelnych
XXXIII/260/10 25 stycznia 2010 sprzedaży działki numer 82 położonej w Rybnie Wielkim
XXXIV/261/10 26 marca 2010 absolutorium za rok 2009 dla Wójta Gminy Kiszkowo
XXXIV/262/10 26 marca 2010 zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.
XXXIV/263/10 26 marca 2010 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiazku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Kiszkowo w 2010 roku
XXXIV/264/10 26 marca 2010 wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XXXIV/265/10 26 marca 2010 nadania imienia Gimnazjum w Kiszkowie
XXXIV/266/10 26 marca 2010 sprzedaży działki numer 117/2 w Kiszkowie, w drodze bezprzetargowej
XXXIV/267/10 26 marca 2010 udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży dz. nr 117/2 położonej w Kiszkowie
XXXIV/268/10 26 marca 2010 sprzedaży w drodze przetargu budynku stanowiącego jeden lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Pobiedziskiej 9 w Kiszkowie oraz sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej
XXXIV/269/10 26 marca 2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej w Sławnie, działki nr ewid. 226/9 i 226/15
XXXIV/270/10 26 marca 2010 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budzecie Gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
XXXIV/271/10 26 marca 2010 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/253/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.
XXXIV/272/10 26 marca 2010 sprzedaży nieruchomości położonych w Łagiewnikach Kościelnych w drodze bezprzetargowej