Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Rejestr uchwał Rady Gminy - kadencja 2002-2006


Numer uchwały

z dnia

w sprawie

I/1/02 30 października 2002 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/2/02 30 października 2002 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo  
I/3/02 30 października 2002 powołania Komisji Rewizyjnej
I/4/02 30 października 2002 powołania stałych Komisji Rady
II/5/02 6 grudnia 2002 Statutu Gminy Kiszkowo
II/6/02 6 grudnia 2002 zmieniająca uchwałę XXXIII/213/2001 z 28 grudnia 2001r. Rady Gminy w Kiszkowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok
II/7/02 6 grudnia 2002 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na 2003 rok oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
II/8/02 6 grudnia 2002 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo na 2003 rok,
II/9/02 6 grudnia 2002 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Kiszkowo na 2003 rok
II/10/02 6 grudnia 2002 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok na obszarze gminy Kiszkowo oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
II/11/02 6 grudnia 2002 wysokości diet dla radnych Gminy Kiszkowo
II/12/02 6 grudnia 2002 ustalenia diet dla sołtysów
II/13/02 6 grudnia 2002 ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo
II/14/02 6 grudnia 2002 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Turostowo działka nr 5/1 pod zabudowę siedliskową,
II/15/02 6 grudnia 2002 ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze  gminy Kiszkowo na 2003 r.
III/16/02 30 grudnia 2002 zmieniająca uchwałę XXXIII/213/2001 z 28 grudnia 2001r. Rady Gminy w Kiszkowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r.
III/17/02 30 grudnia 2002 uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
III/18/02 30 grudnia 2002 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok
III/19/02 30 grudnia 2002 określenia wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
III/20/02 30 grudnia 2002 zmiany uchwały Nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw
III/21/02 30 grudnia 2002 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
III/22/02 30 grudnia 2002 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kiszkowo
III/23/02 30 grudnia 2002 uzgodnienia granic Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
III/24/02 30 grudnia 2002 ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
III/25/02 30 grudnia 2002 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Kiszkowo na 2003 rok
III/26/02 30 grudnia 2002 ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2002 rok nie wygasających z upływem roku budżetowego 2002.
III/27/02 30 grudnia 2002 zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.
IV/28/03 13 lutego 2003 183/2 o powierzchni 0,47.56 ha w Rybnie Wielkim od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
IV/29/03 13 lutego 2003 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok
IV/30/03 13 lutego 2003 uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo
IV/31/03 13 lutego 2003 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sławno działka nr 197 pod zabudowę mieszkaniową
V/32/03 28 marca 2003 uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie
V/33/03 28 marca 2003 ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kiszkowo 
V/34/03 28 marca 2003 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Imiołki działka nr 8 i 15 pod zabudowę mieszkaniową
V/35/03 28 marca 2003 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karczewko działka nr 7 i 17 pod zabudowę letniskową
V/36/03 28 marca 2003 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2003 r. do 31 marca 2004 r.
V/37/03 28 marca 2003 zmieniająca uchwałę Nr III/17/02 z 30 grudnia 2002 r. Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.
V/38/03 28 marca 2003 ustalenia stawek opłat za lokale użytkowe
V/39/03 28 marca 2003 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
VI/40/03 15 kwietnia 2003 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2002
VII/41/03 29 maja 2003 nabycia działki nr 47/1 o powierzchni 1,30.62 ha, w Charzewie
VII/42/03 29 maja 2003 nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Rybnie Wielkim dz. nr 351 o pow. 1,74.69 ha
VIII/43/03 30 czerwca 2003 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
VIII/44/03 30 czerwca 2003 utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego
VIII/45/03 30 czerwca 2003 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku w Kiszkowie ul. Rynek 7a/7 w trybie bezprzetargowym
VIII/46/03 30 czerwca 2003 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku w Kiszkowie ul. Szkolna 2a w trybie bezprzetargowym 
VIII/47/03 30 czerwca 2003 powołania zespołu do spraw przedstawiania Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
VIII/48/03 30 czerwca 2003 zmieniająca uchwałę Nr III/17/02 z 30 grudnia 2002r. Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
IX/49/03 29 września 2003 nabycia od Powiatu Gnieźnieńskiego lokalu użytkowego położonego w Kiszkowie
IX/50/03 29 września 2003 zmiany uchwały Nr XVII/110/2000 z dnia 17 maja 2000 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego “Puszcza Zielonka”
IX/51/03 29 września 2003 wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego
IX/52/03 29 września 2003 zmieniająca uchwałę Nr III/17/02 z 30 grudnia 2002 r. Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.
IX/53/03 29 września 2003 przyjęcia statutu Związku Gmin Szlaku Piastowskiego
IX/54/03 29 września 2003 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Kiszkowo do podpisania w imieniu Gminy Kiszkowo listu intencyjnego w sprawie wskazania beneficjenta dotacji z Funduszu Spójności oraz firmę eksploatującą–Firmę AQUANET sp.z o.o. z Poznania
IX/55/03 29 września 2003 finansowania w roku 2004 zadań objętych programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Edukacja.
X/56/03 30 października 2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego – działka numer ewidencyjny 8 i 15 w Imiołkach
X/57/03 30 października 2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej – część działki nr ewidencyjny 5/1 w Turostowie 
X/58/03 30 października 2003 uznania drzew za pomniki przyrody
XI/59/03 9 grudnia 2003 zmiany uchwały Nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw zmienionej uchwałą Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku
XI/60/03 9 grudnia 2003 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Kiszkowo na 2004 rok
XI/61/03 9 grudnia 2003 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na 2004 rok oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XI/62/03 9 grudnia 2003 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok na obszarze gminy Kiszkowo oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XI/63/03 9 grudnia 2003 ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo na 2004 rok
XI/64/03 9 grudnia 2003 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo na 2004 rok
XI/65/03 9 grudnia 2003 poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo
XI/66/03 9 grudnia 2003 zmieniająca uchwałę Nr III/17/02 z 30 grudnia 2002 r. Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.
XII/67/03 30 grudnia 2003 powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
XII/68/03 30 grudnia 2003 udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.
XII/69/03 30 grudnia 2003 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok.
XII/70/03 30 grudnia 2003 nadania nazw ulic we wsi Karczewko.
XII/71/03 30 grudnia 2003 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego letniskowego dla obszaru działki nr ewidencyjny 14/4 położonej w Karczewku.
XII/72/03 30 grudnia 2003 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego dla obszaru działki nr ewidencyjny 13 położonej w Karczewie.
XII/73/03 30 grudnia 2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej działka nr ewidencyjny 197 w Sławnie.
XII/74/03 30 grudnia 2003 sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Łagiewnikach Kościelnych w trybie przetargowym.
XII/75/03 30 grudnia 2003 ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2003 r. nie wygasających z upływem roku budżetowego 2003.
XII/76/03 30 grudnia 2003 zmieniająca uchwałę Nr III/17/02 z 30 grudnia 2002 r. Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.
XIII/77/04 2 lutego 2004 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kiszkowo
XIII/78/04 2 lutego 2004 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Rybnie Wielkim w trybie przetargowym
XIII/79/04 2 lutego 2004 finansowania w roku 2004 zadań objętych programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Edukacja
XIII/80/04 2 lutego 2004 ustalenia stawek opłat za lokale użytkowe
XIII/81/04 2 lutego 2004 ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo
XIII/82/04 2 lutego 2004 uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.
XIII/83/04 2 lutego 2004 zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 r.
XIII/84/04 2 lutego 2004 wystąpienia o zmianę nazwy urzędowej miejscowości „Rybno” na „Rybno Wielkie”,
XIII/85/04 2 lutego 2004 udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.
XIV/86/04 15 marca 2004 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zakres od 1 kwietnia 2004 do 31 marca 2005r. 
XIV/87/04 15 marca 2004 zmiany uchwały Nr XIII/82/04 Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.
XIV/88/04 15 marca 2004 Przejęcia zadania z zakresu właściwości powiatu – „modernizacja drogi nr 32354 Kamionek – Imiołki – Skrzetuszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 197 do Imiołek długości 1293 metry”
XV/89/04 19 marca 2004 wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Rybno” na „Rybno Wielkie”
XVI/9004 20 kwietnia 2004 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi gminy
XVI/91/04 20 kwietnia 2004 sprzedaży lokali mieszkalnych w Kiszkowie ul. Rynek 3
XVI/92/04 20 kwietnia 2004 obniżenia wysokości dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem o 20 punktów procentowych do wysokości 50%
XVI/93/04 20 kwietnia 2004 zmiany uchwały Rady Gminy Kiszkowo Nr V/32/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie
XVI/94/04 20 kwietnia 2004 nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Kiszkowo nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków w Turostowie od Agencji Nieruchomości Rolnych
XVI/95/04 20 kwietnia 2004 ustalenia diet dla sołtysów
XVI/96/04 20 kwietnia 2004 ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo
XVI/97/04 20 kwietnia 2004 nadania nazw ulic w miejscowości Rybno Wielkie
XVI/98/04 20 kwietnia 2004 nabycia nieruchomości w Kiszkowie pod budowę sali gimnastycznej
XVII/99/04 21 czerwca 2004 zmiany uchwały Nr XIII/82/04 Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.
XVII/100/04 21 czerwca 2004 przyjęcia porozumienia w sprawie partnerstwa i wzajemnej współpracy pomiędzy gminą Kiszkowo (Rzeczpospolita Polska) a gminą Güntersleben-Wechmar (Republika Federalna Niemiec)
XIX/101/04 29 września 2004 zmiany uchwały Nr XIV/88/04 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości powiatu – „modernizacja drogi nr 32354 Kamionek – Imiołki - Skrzetuszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 197 do Imiołek długości 1293 metry”
XIX/102/04 29 września 2004 zmiany uchwały Nr XIII/82/04 Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.
XIX/103/04 29 września 2004 powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
XX/104/04 9 listopada 2004 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Skrzetuszewie, część działki nr ewidencyjny 162
XX/105/04 9 listopada 2004 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i letniskowego w KARCZEWKU, dz. nr ewid. 14/4
XX/106/04 9 listopada 2004 nadania imienia Szkole Podstawowej w Kiszkowie
XX/107/04 9 listopada 2004 zwolnienia od opłaty stałej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
XX/108/04 9 listopada 2004 zmieniająca uchwałę Nr XIII/82/04 Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. 
XXI/109/04 7 grudnia 2004 zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
XXI/110/04 7 grudnia 2004 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Kiszkowo na 2005 r.
XXI/111/04 7 grudnia 2004 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na 2005 rok oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXI/112/04 7 grudnia 2004 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok na obszarze gminy Kiszkowo oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXI/113/04 7 grudnia 2004 ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo na 2005r
XXI/114/04 7 grudnia 2004 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo na 2005 rok
XXI/115/04 7 grudnia 2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dąbrówce Kościelnej, działki nr ewidencyjny 40/13, 40/14 
XXII/116/04 29 grudnia 2004 zmiany uchwały numer XXXIII/219/01, zmienionej uchwałą XXXV/225/02 z dnia 27 marca 2002 roku – w sprawie przystąpienia Gminy Kiszkowo do spółki „Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i wskazania kandydata do Rady Nadzorczej
XXII/117/04 29 grudnia 2004 zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej
XXII/118/04 29 grudnia 2004 określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
XXII/119/04 29 grudnia 2004 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok
XXII/120/04 29 grudnia 2004 uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
XXII/121/04 29 grudnia 2004 ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2004 r. nie wygasających z upływem roku budżetowego 2004
XXII/122/04 29 grudnia 2004 zmieniająca uchwałę Nr XIII/82/04 Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. 
XXII/123/04 29 grudnia 2004 uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
XXII/124/04 29 grudnia 2004 określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy, sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania  przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz prowadzące działalność pożytku publicznego
XXII/125/04 29 grudnia 2004 zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.
XXIII/126/05 11 lutego 2005 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Rynek 3 w Kiszkowie w drodze przetargu
XXIII/127/05 11 lutego 2005 zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
XXIII/128/05 11 lutego 2005 uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) Gminy Kiszkowo na lata 2004-2013
XXIII/129/05 11 lutego 2005 uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) dla Gminy Kiszkowo na lata 2004-2006 (z przedłużonym okresem programowania do 2013 roku)
XXIII/130/05 11 lutego 2005 zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, kryteriów i trybu przyznawania nagród, przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XXIII/131/05 11 lutego 2005 uchylenia uchwały nr XX/105/04 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i letniskowego w Karczewku, dz. nr ewid. 14/4
XXIII/132/05 11 lutego 2005 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i letniskowego w Karczewku, dz. nr ewid. 14/4
XXIII/133/05 11 lutego 2005 ustalenia stawek opłat za lokale użytkowe
XXIII/134/05 11 lutego 2005 zmiany uchwały Nr XXII/119/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 r. 
XXIII/135/05 11 lutego 2005 powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej komisji – Komisji Inwentaryzacyjnej
XXIII/136/05 11 lutego 2005 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, działki nr ewid. 35/1, 39/1, 39/2
XXIII/137/05 11 lutego 2005 sprzedaży nieruchomości położonej w Kiszkowie w drodze przetargu, działka numer 118/3 o powierzchni 1.468 m2
XXIV/138/05 31 marca 2005 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
XXIV/139/05 31 marca 2005 nadania nazw ulic w miejscowości Sławno
XXIV/140/05 31 marca 2005 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Kiszkowo
XXIV/141/05 31 marca 2005 zmiany uchwały Nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw
XXIV/142/05 31 marca 2005 ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo
XXIV/143/05 31 marca 2005 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r.
XXIV/144/05 31 marca 2005 uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kiszkowo
XXIV/145/05 31 marca 2005 zmiany uchwały Rady Gminy Kiszkowo Nr XXIII/136/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4 działki nr ewid. 35/1, 39/1, 39/2
XXIV/146/05 31 marca 2005 zmiany uchwały Nr XXII/123/04 Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
XXIV/147/05 31 marca 2005 utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszkowie i w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych 
XXV/148/05 17 maja 2005 przejęcia zadania z zakresu właściwości  powiatu – „modernizacja drogi powiatowej Kamionek – Imiołki  Skrzetuszewo”
XXV/149/05 17 maja 2005 zmiany uchwały Rady Gminy Kiszkowo Nr XX/107/04 z 9 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
XXV/150/05 17 maja 2005 zmiany uchwały Nr XXII/123/04 Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
XXVI/151/05 28 czerwca 2005 nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Kiszkowo dróg osiedlowych, terenów zieleni, i gruntów zabudowanych w Turostowie od Agencji Nieruchomości Rolnych
XXVI/152/05 28 czerwca 2005 utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego
XXVI/153/05 28 czerwca 2005 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Skrzetuszewie część działki nr ewid. 162
XXVI/154/05 28 czerwca 2005 zmieniająca uchwałę Nr XXII/123/04 Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
XXVI/155/05 28 czerwca 2005 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXVII/156/05 31 sierpnia 2005 zmiany uchwały Nr XXV/148/05 z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości powiatu – „modernizacja drogi powiatowej Kamionek – Imiołki – Skrzetuszewo”
XXVII/157/05 31 sierpnia 2005 sprzedaży lokali mieszkalnych w Kiszkowie ulica Dworcowa 3 w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców
XXVIII/158/05 28 września 2005 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sławnie, działka nr ewid. 84
XXVIII/159/05 28 września 2005 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4 
XXVIII/160/05 28 września 2005 zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje PN. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków z miejscowości Myszki do miejscowości Rybno Wielkie” i „Budowa sali widowisko-sportowej w miejscowości Kiszkowo”
XXVIII/161/05 28 września 2005 zmiany uchwały Nr XXII/123/04 Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
XXVIII/162/05 28 września 2005 sprzedaży nieruchomości rolnej w Rybnie Wielkim w drodze przetargu, działka nr 20
XXVIII/163/05 28 września 2005 sprzedaży nieruchomości rolnej w Łagiewnikach Kościelnych w drodze przetargu, działka nr 48
XXIX/164/05 30 listopada 2005 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXIX/165/05 30 listopada 2005 obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na 2006 rok oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXIX/166/05 30 listopada 2005 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2006 rok
XXIX/167/05 30 listopada 2005 ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo na 2006 r.
XXIX/168/05 30 listopada 2005 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze Gminy Kiszkowo na 2006 rok
XXIX/169/05 30 listopada 2005 przyjęcia Statutu Związku Gmin Szlaku Piastowskiego
XXIX/170/05 30 listopada 2005 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dąbrówce Kościelnej, działki o numerach ewidencyjnych 40/13 i 40/14
XXIX/171/05 30 listopada 2005 przystąpienia Gminy Kiszkowo do Stowarzyszenia „Światowid” w Łubowie
XXIX/172/05 30 listopada 2005 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej
XXIX/173/05 30 listopada 2005 zmiany uchwały Nr XXII/123/04 Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
XXIX/174/05 30 listopada 2005 zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw; kryteriów i trybu przyznawania nagród, przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XXX/175/05 29 grudnia 2005 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
XXX/176/05 29 grudnia 2005 ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy  na 2005 r. nie wygasających z upływem roku budżetowego 2005
XXX/177/05 29 grudnia 2005 zmiany uchwały Nr XXII/123/04 Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
XXX/178/05 29 grudnia 2005 zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
XXX/179/05 29 grudnia 2005 uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
XXX/180/05 29 grudnia 2005 zmiany uchwały Nr XXVI/155/05 z 28 czerwca 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXX/181/05 29 grudnia 2005 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXXI/182/06 17 lutego 2006 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiszkowo
XXXI/183/06 17 lutego 2006 ustalenia oprocentowania rozłożonej na raty, nie spłaconej części ceny nieruchomości
XXXI/184/06 17 lutego 2006 zmiany uchwały Nr XXX/179/05 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. 
XXXI/185/06 17 lutego 2006 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXXI/186/06 17 lutego 2006 zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje pn. „Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Kiszkowo”
XXXII/187/06 29 marca 2006 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
XXXII/188/06 29 marca 2006 ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Kiszkowo
XXXII/189/06 29 marca 2006 ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Kiszkowo
XXXII/190/06 29 marca 2006 ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo
XXXII/191/06 29 marca 2006 nabycia drogi, działka nr 97 o powierzchni 0,12 ha w Ujeździe
XXXII/192/06 29 marca 2006 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu na południe od drogi ze Skrzetuszewa nr geodezyjne działek 54, 58/3, 58/4, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10 we wsi Imiołek
XXXII/193/06 29 marca 2006 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 maja 2006 do 30 kwietnia 2007 r.
XXXII/194/06 29 marca 2006 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiszkowo
XXXII/195/06 29 marca 2006 zmiana uchwały Nr XXX/179/05 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. 
XXXIII/196/06 30 maja 2006 podziału Gminy Kiszkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XXXIII/197/06 30 maja 2006 podziału Gminy Kiszkowo na obwody wyborcze
XXXIII/198/06 30 maja 2006 nadania nazw ulic we wsi Karczewko
XXXIII/199/06 30 maja 2006 zmiana uchwały Nr XXX/179/05 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
XXXIV/200/06 27 czerwca 2006 zabezpieczenia w formie weksla in blanco
XXXIV/201/06 27 czerwca 2006 zmiany uchwały nr XXIII/128/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) Gminy Kiszkowo 2004-2013
XXXIV/202/06 27 czerwca 2006 sprzedaży działek budowlanych w Sławnie
XXXIV/203/06 27 czerwca 2006 sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Łagiewnikach Kościelnych
XXXIV/204/06 27 czerwca 2006 sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Głębokiem
XXXIV/205/06 27 czerwca 2006 sprzedaży nieruchomości położonej w Węgorzewie
XXXIV/206/06 27 czerwca 2006 sprzedaży nieruchomości położonej w Sroczynie
XXXIV/207/06 27 czerwca 2006 udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kiszkowo dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zakup leku z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Gnieźnie
XXXIV/208/06 27 czerwca 2006 zmiana uchwały Nr XXX/179/05 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
XXXIV/209/06 27 czerwca 2006 zakresu i formy o przebiegu wykonania budżetu gminy Kiszkowo za I półrocze
XXXIV/210/06 27 czerwca 2006 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej w Dąbrówce Kościelnej, działka nr ewid. 3
XXXV/211/06 29 września 2006 sprzedaży działki numer 51 o powierzchni 0,35 ha położonej w Imiołkach
XXXV/212/06 29 września 2006 sprzedaży działki nr 33/2 o powierzchni 0,21.30 ha położonej w obrębie Głębokie – Berkowo
XXXV/213/06 29 września 2006 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Łagiewnikach Kościelnych 14a
XXXV/214/06 29 września 2006 ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 274 w Kiszkowie
XXXV/215/06 29 września 2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Karczewie, działka nr ewid. 13
XXXV/216/06 29 września 2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sławnie, działka nr ewid. 84,
XXXV/217/06 29 września 2006 przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych z funkcją mieszkaniową w Karczewie, dz. nr ewid. 1
XXXV/218/06 29 września 2006 zmiany uchwały Nr XXXI/186/06 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 17 lutego 2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje budowy Sali Widowiskowo-Sportowej w miejscowości Kiszkowo
XXXV/219/06 29 września 2006 zmieniająca uchwałę Nr XXX/179/05 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
XXXV/220/06 29 września 2006 procedury uchwalenia budżetu Gminy Kiszkowo oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XXXV/221/06 29 września 2006 zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kiszkowo
XXXV/222/06 29 września 2006 sprzedaży działki numer 109 o powierzchni 0,20 ha położonej w Sroczynie
XXXVI/223/06 25 października 2006 uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kiszkowo
XXXVI/224/06 25 października 2006 zmieniająca uchwałę Nr XXX/179/05 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2009-12-23 11:00:56
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2009-12-23 11:07:09
Ostatnia zmiana:2009-12-23 12:20:47
Ilość wyświetleń:1191

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij