Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Rejestr uchwał Rady Gminy - kadencja 1998-2002


Numer uchwały

z dnia

w sprawie

I/1/98 30 października 1998 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/2/98 30 października 1998 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/3/98 30 października 1998 Wyboru Wójta Gminy Kiszkowo
I/4/98 30 października 1998 Wyboru Zastępcy Wójta Gminy Kiszkowo
I/5/98 30 października 1998 Wyboru członków Zarządu Gminy Kiszkowo
I/6/98 30 października 1998 powołania Komisji Rewizyjnej
I/7/98 30 października 1998 ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Kiszkowo
I/8/98 30 października 1998 powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej
II/9/98 6 listopada 1998 zmieniająca uchwałę Nr XXX/158/98 Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kiszkowo
II/10/98 6 listopada 1998 nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy działki numer 274 o powierzchni 1,34.00 ha położonej w Kiszkowie 
III/11/98 29 grudnia 1998 wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz wynagrodzenia inkasentów za pobór podatku
III/12/98 29 grudnia 1998 wysokość stawek podatku od środków transportowych zwolnień
III/13/98 29 grudnia 1998 wysokość stawek podatku od posiadania psów, poboru i terminu płatności
III/14/98 29 grudnia 1998 opłaty targowe
III/15/98 29 grudnia 1998 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Kiszkowo oraz wynagrodzenia inkasenta za pobór podatku
III/16/98 29 grudnia 1998 określenia warunków zwolnienia użytków rolnych od podatku rolnego, na których zaprzestano produkcji rolnej
III/17/98 29 grudnia 1998 zmieniająca uchwałę Nr XXX/158/98 Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1998 r.
III/18/98 29 grudnia 1998 uchwalenia budżetu Gminy Kiszkowo na 1999 r.
III/19/98 29 grudnia 1998 wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady
III/20/98 29 grudnia 1998 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsiach Karczewko – Karczewo
III/21/98 29 grudnia 1998 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego Sławnie
III/22/98 29 grudnia 1998 O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
III/23/98 29 grudnia 1998 ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę przedszkola
III/24/98 29 grudnia 1998 uzupełnienia składu komisji o członków spoza Rady
IV/25/99 12 lutego 1999 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 1999
IV/26/99 12 lutego 1999 przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiszkowo
IV/27/99 12 lutego 1999 ustalenia diet dla sołtysów
IV/28/99 12 lutego 1999 ustalenia wynagrodzenia za wykonywanie usług opiekuńczych – sąsiedzkich
IV/29/99 12 lutego 1999 szczegółowych zasad i trybu przyznawania pomocy pieniężnej lub w naturze pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków za te świadczenia
IV/31/99 12 lutego 1999 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
IV/32/99 12 lutego 1999 nieodpłatnego przejęcia na  własność Gminy działki numer 36 o powierzchni
IV/33/99 12 lutego 1999 likwidacji Szkolnego punktu Filialnego w Skrzetuszewie
V/34/99 12 marca 1999 założenia gimnazjum w Kiszkowie oraz ustalenia granic obwodu
V/35/99 12 marca 1999 przekształcenia Publicznych Szkół Podstawowych, ustalenia planu sieci szkół oraz granic obwodu
V/36/99 12 marca 1999 ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Kiszkowo
V/37/99 12 marca 1999 uchylenia uchwały Nr IV/28/99 z dnia 12 lutego 1999 r. dotyczącej ustalenia usług opiekuńczych – sąsiedzkich 
V/38/99 12 marca 1999 wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
V/39/99 12 marca 1999 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
VI/40/99 31 marca 1999 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 1998 r. i udzielenia absolutorium z tego tytułu
VI/41/99 31 marca 1999 przekształcenia przedszkola prowadzonego w formie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
VI/42/99 31 marca 1999 zmieniająca uchwałę Nr III/18/98 Rady Gminy Kiszkowo z 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r. 
VII/43/99 24 maja 1999 nadania nazwy ulicy „Rolna”
VII/44/99 24 maja 1999 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
VII/45/99 24 maja 1999 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/162/98 z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy
VII/46/99 24 maja 1999 uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa
VII/47/99 24 maja 1999 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsi Dąbrówka Kościelna
VII/48/99 24 maja 1999 zmieniająca uchwałę Nr III/18/98 Rady Gminy Kiszkowo z 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.
VII/49/99 24 maja 1999 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
VII/49/99 24 maja 1999 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ulicy Dworcowej 14 w Kiszkowie, stanowiących mienie komunalne
VIII/51/99 30 czerwca 1999 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
VIII/52/99 30 czerwca 1999 zmieniająca uchwałę Nr III/18/98 Rady Gminy Kiszkowo z 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.
VIII/53/99 30 czerwca 1999 uchylenia uchwały Nr XXX/131/93 z 9 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew na terenie Gminy Kiszkowo
VIII/54/99 30 czerwca 1999 przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego
IX/55/99 23 lipca 1999 powołania zespołu, który przedstawi Radzie Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników
IX/56/99 23 lipca 1999 zmieniająca uchwałę Nr III/18/98 Rady Gminy Kiszkowo z 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.
IX/57/99 23 lipca 1999 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
IX/58/99 23 lipca 1999 zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
X/58a/99 30 września 1999 wyboru ławników do Sądu rejonowego w Gnieźnie
X/59/99 30 września 1999 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu
X/60/99 30 września 1999 wyboru członka kolegium ds. wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie
X/61/99 30 września 1999 zmieniająca uchwałę Nr III/18/98 Rady Gminy Kiszkowo z 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.
X/62/99 30 września 1999 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Karczewku – dz. nr geod. 3/4. 
X/63/99 30 września 1999 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Karczewku – dz. nr geod. 3/5
X/64/99 30 września 1999 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Karczewku – dz. nr geod. 1
X/65/99 30 września 1999 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku w Turostowie nr 19 stanowiących mienie komunalne
X/66/99 30 września 1999 sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Turostowie w trybie przetargowym
X/67/99 30 września 1999 procedury uchwalania budżetu
X/68/99 30 września 1999 Nadania Statutu Gimnazjum w Kiszkowie
X/69/99 30 września 1999 nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Kiszkowo działki nr 38/1 o powierzchni 0,14 ha w Charzewie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
X/70/99 30 września 1999 nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Kiszkowo nieruchomości położonych w Turostowie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
XI/71/99 10 listopada 1999 odwołania Marka Brzozowskiego ze składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołanej uchwałą Nr XXXIII/122/97 z dnia 21 lutego 1997r. i nr XXX/159/97 z dnia 22 grudnia 1997 r.
XI/72/99 10 listopada 1999 powołania przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
XI/73/99 10 listopada 1999 ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
XI/74/99 10 listopada 1999 zmieniająca uchwałę Nr III/18/98 z dnia 29grudnia 1998 r. Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.
XI/75/99 10 listopada 1999 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
XI/76/99 10 listopada 1999 ustalenia stawki opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Turostówku 
XII/77/99 10 grudnia 1999 zmieniająca uchwałę Nr X/48/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy, członków Zarządu Gminy, członków Komisji spoza Rady i przewodniczącego Rady Gminy
XII/78/99 10 grudnia 1999 zmieniająca uchwałę Nr X/50/95 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń dla Wójta Gminy Kiszkowo
XII/79/99 10 grudnia 1999 opłata targowa
XII/80/99 10 grudnia 1999 zmieniająca uchwałę Nr III/23/98 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę przedszkola
XII/81/99 10 grudnia 1999 ustalenia ceny jednego kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2000 r. oraz sposobu jego poboru na terenie gminy Kiszkowo
XII/82/99 10 grudnia 1999 wysokości podatku od nieruchomości na 2000 r. i sposobu jego poboru na terenie gminy Kiszkowo
XII/83/99 10 grudnia 1999 ustalenia wysokości podatku od psa na 2000 r.
XII/84/99 10 grudnia 1999 wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień
XIII/85/99 29 grudnia 1999 zmieniająca uchwałę Nr III/18/98 z dnia 29grudnia 1998 r. Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.
XIII/86/99 29 grudnia 1999 utworzenia środków specjalnych
XIII/87/99 29 grudnia 1999 uchwalenia budżetu na 2000 r.
XIII/88/99 29 grudnia 1999 powołania Komisji do spraw Budżetu
XIII/89/99 29 grudnia 1999 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku w Sroczynie 17 w trybie przetargowym
XIII/90/99 29 grudnia 1999 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku w Sroczynie 17 w trybie bezprzetargowym
XIII/91/99 29 grudnia 1999 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Skrzetuszewie w trybie przetargowym
XIII/92/99 29 grudnia 1999 zmiany uchwały Nr XII/81/99 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia ceny jednego kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2000 r. oraz sposobu jego poboru na terenie gminy Kiszkowo
XIV/93/2000 3 lutego 2000 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2000 
XIV/94/2000 3 lutego 2000 likwidacji Szkoły Podstawowej w Turostowie 
XIV/95/2000 3 lutego 2000 likwidacji Szkoły Podstawowej w Węgorzewie
XV/96/2000 29 lutego 2000 ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Kiszkowo
XV/97/2000 29 lutego 2000 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku w Sławnie nr 54, stanowiących mienie komunalne
XV/98/2000 29 lutego 2000 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku w Kiszkowie przy ulicy Pobiedziskiej 15, stanowiących mienie komunalne
XV/99/2000 29 lutego 2000 ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
XV/100/2000 29 lutego 2000 przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rybnie Wielkim w Szkołę Filialną podporządkowaną Szkole Podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych
XV/101/2000 29 lutego 2000 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Kiszkowo 
XV/102/2000 29 lutego 2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XV/103/2000 29 lutego 2000 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzetuszewie w trybie przetargowym
XVI/104/2000 24 marca 2000 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 1999 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu
XVI/105/2000 24 marca 2000 ustalenia opłaty przyłączeniowej do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę działek letniskowych
XVI/106/2000 24 marca 2000 zmiany uchwały Nr XIII/87/99 z 29 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000 r.
XVI/107/2000 24 marca 2000 ustalenia diet dla sołtysów
XVI/108/2000 24 marca 2000 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Karczewo dz. nr 5
XVII/109/2000 17 maja 2000 utworzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
XVII/110/2000 17 maja 2000 przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
XVII/111/2000 17 maja 2000 wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania gminy Kiszkowo w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka”
XVII/112/2000 17 maja 2000 sprzedaży działki budowanej nr 101/4 opow. 613 m2 położonej w Kiszkowie przy ulicy Polnej w trybie przetargowym
XVII/113/2000 17 maja 2000 sprzedaży działki zabudowanej nr 295/2 opow. 700 m2 położonej w Brudzewku w trybie bezprzetargowym
XVII/114/2000 17 maja 2000 nabycia działki nr 153/4 o pow. 1300 m2, droga dojazdowa do hydroforni w Sławnie od Pana Wiesława Pietrzak 
XVIII/115/2000 30 czerwca 2000 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrówce Kościelnej w trybie bezprzetargowym
XVIII/116/2000 30 czerwca 2000 sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku w Kiszkowie ul. Pobiedziska 14 i 14a stanowiących mienie gminne
XVIII/117/2000 30 czerwca 2000 sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku w Kiszkowie ul. Pobiedziska 9 w trybie bezprzetargowym
XVIII/118/2000 30 czerwca 2000 zmiany w budżecie gminy na 2000 rok
XVIII/119/2000 30 czerwca 2000 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego usług komunalnych w Imiołkach, dz. nr 36
XVIII/120/2000 30 czerwca 2000 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu zabudowy przemysłowej w Kiszkowie, dz. nr 241/11 i 241/12
XVIII/121/2000 30 czerwca 2000 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 3/8 w Karczewku pod zabudowę letniskową
XVIII/122/2000 30 czerwca 2000 nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Kiszkowo nieruchomości zabudowanej położonej w Kiszkowie, Rynek 7a i 7b od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
XVIII/123/2000 30 czerwca 2000 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 55/1 w Imiołkach pod zabudowę siedliskową
XVIII/124/2000 30 czerwca 2000 sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 34/68 o powierzchni 3141 m2 położonej w Karczewku
XIX/125/2000 5 września 2000 uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XIX/126/2000 5 września 2000 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego w Karczewie, część działki nr ewidencyjny 5 (Kaluga)
XIX/127/2000 5 września 2000 zakupu nieruchomości w Skrzetuszewie na potrzeby wsi Skrzetuszewo
XIX/128/2000 5 września 2000 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Turostowie, działki nr ewidencyjny 120/5 i 120/6 (Pałka)
XIX/129/2000 5 września 2000 nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Kiszkowo nieruchomości zabudowanej położonej w Kiszkowie (młyn) od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
XIX/130/2000 5 września 2000 zasad wynagradzania Wójta Gminy
XIX/131/2000 5 września 2000 zmian w statucie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
XIX/132/2000 5 września 2000 nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Kiszkowo lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Karczewie nr 14 od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
XX/133/2000 29 września 2000 zmian w budżecie gminy na 2000 r.
XX/134/2000 29 września 2000 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Rybnie Wielkim, działki nr ewidencyjny 145/2 i 139/8 (Garbacz)
XX/135/2000 29 września 2000 ustalenia wysokości opłat za znakowanie i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt
XX/136/2000 29 września 2000 przejęcia  działki nr 84/6 o powierzchni 0,44.45 ha w Rybnie Wielkim od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
XX/137/2000 29 września 2000 sprzedaży lokalu użytkowego w Rybnie Wiekiem (po mleczarni) w trybie przetargowym
XX/138/2000 29 września 2000 przejęcia działki zabudowanej hydrofornią w Rybieńcu, działka nr 30/15 o powierzchni 0,15.82 ha od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
XX/139/2000 29 września 2000 uchylenia uchwały Nr XVIII/115/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrówce Kościelnej w trybie bezprzetargowym
XX/140/2000 29 września 2000 sprzedaży działki rolnej nr 51 o powierzchni 1,24 ha położonej w Kiszkowie w trybie przetargowym
XX/141/2000 29 września 2000 sprzedaży działki rolnej nr 66 o powierzchni 1,17 ha położonej w Rybnie Wielkim w trybie przetargowym
XX/142/2000 29 września 2000 nadania nazwy („Osiedle Leśne”) części miejscowości Dąbrówka Kościelna
XXI/144/2000 3 listopada 2000 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzewie w trybie przetargowym
XXII/144/2000 4 grudnia 2000 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Sławnie, działka nr ewid. 224/1 (Berus Zofia)
XXII/145/2000 4 grudnia 2000 uchylenia uchwały nr XIX/130/2000
XXII/146/2000 4 grudnia 2000 zmiany uchwały nr X/50/95
XXII/147/2000 4 grudnia 2000 zmian w budżecie gminy na 2000 rok
XXII/148/2000 4 grudnia 2000 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2001 rok oraz sposobu jego poboru na obszarze Gminy Kiszkowo
XXII/149/2000 4 grudnia 2000 ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
XXII/150/2000 4 grudnia 2000 ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu w miejscowości Kiszkowo
XXII/151/2000 4 grudnia 2000 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kiszkowo, dz. nr 270 pod zabudowę usługowo-handlową (Matczyński)
XXIII/152/2000 28 grudnia 2000 wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień
XXIII/153/2000 28 grudnia 2000 opłaty targowej
XXIII/154/2000 28 grudnia 2000 wysokości podatku od psa na 2001 rok
XXIII/155/2000 28 grudnia 2000 wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Kiszkowo na rok 2001 i sposobu jego poboru
XXIII/156/2000 28 grudnia 2000 zmiany uchwały nr XIII/87/99 z 29 grudnia 1999 roku Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000 rok
XXIII/157/2000 28 grudnia 2000 ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2000 rok nie wygasających z upływem roku budżetowego 2000
XXIII/158/2000 28 grudnia 2000 uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok
XXIII/159/2000 28 grudnia 2000 wprowadzenia opłaty administracyjnej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na 2001 rok
XXIV/160/01 31 stycznia 2001 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2001 rok 
XXIV/161/01 31 stycznia 2001 zmiany uchwały Nr VI/39/90 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 1990 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw, zmienionej uchwałą Nr XXXII/144/94 z 31 stycznia 1994 roku
XXIV/162/01 31 stycznia 2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Kościelna działka nr 40/13 pod zabudowę mieszkaniową
XXIV/163/01 31 stycznia 2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Kościelna działka nr 40/14 pod zabudowę mieszkaniową
XXIV/164/01 31 stycznia 2001 wprowadzenia opłaty administracyjnej za formularz specyfikacji istotnych warunków
XXV/165/01 27 lutego 2001 ustalenia opłaty przyłączeniowej do kanalizacji ściekowej do oczyszczalni w Kiszkowie
XXV/166/01 27 lutego 2001 powołania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiszkowie
XXV/167/01 27 lutego 2001 sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku w Kiszkowie ul. Rynek 7a i 7b, stanowiących mienie gminne
XXV/168/01 27 lutego 2001 uchylenia uchwały nr XXIV/164/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za formularz specyfikacji istotnych warunków
XXVI/169/01 30 marca 2001 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2000 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu Zarządowi Gminy 
XXVI/170/01 30 marca 2001 zmian w budżecie gminy na 2001 rok
XXVII/171/01 26 kwietnia 2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sławno, działka nr 15 i 65 pod zabudowę mieszkaniową
XXVII/172/01 26 kwietnia 2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki Kościelne, działka nr 210 i działka nr 211/1 pod zabudowę usługowo-przemysłową
XXVII/173 26 kwietnia 2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karczewo, działka nr 1 pod zabudowę usługowo-rekreacyjną
XXVII/174/01 26 kwietnia 2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Imiołki działka nr 46 pod zabudowę kultu religijnego oraz rekreację
XXVII/175/01 26 kwietnia 2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Kościelna dz. nr 40/11 pod zabudowę mieszkaniową
XXVII/176/01 26 kwietnia 2001 ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kiszkowo
XXVII/177/01 26 kwietnia 2001 zmiany § 5 uchwały Nr XXIII/153/2000 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie opłaty targowej
XXVII/178/01 26 kwietnia 2001 zmiany § 3 uchwały Nr XXII/148/2000 Rady Gminy Kiszkowo z dnia4 grudnia 2000 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na rok 2001 oraz sposobu jego poboru
XXVII/179/01 26 kwietnia 2001 zmiany § 4 uchwały Nr XXIII/155/2000 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Kiszkowo na rok 2001 i sposobu jego poboru
XXVII/180/01 26 kwietnia 2001 uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiszkowo
XXVIII/181/01 28 czerwca 2001 ustalenia diet dla sołtysów
XXVIII/182/01 28 czerwca 2001 wysokości diet dla radnych i członków komisji spoza Rady
XXVIII/183/01 28 czerwca 2001 warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością gminy przez radnych gminy Kiszkowo
XXVIII/184/01 28 czerwca 2001 powołania i ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego komisji doraźnej – komisji statutowej
XXVIII/185/01 28 czerwca 2001 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-handlowej w Kiszkowie – działka nr ewid. 270
XXVIII/186/01 28 czerwca 2001 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sławnie – działka nr ewid. 224/1
XXVIII/187/01 28 czerwca 2001 ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Kiszkowo
XXVIII/188/01 28 czerwca 2001 nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Kiszkowo działki nr 167/1 o powierzchni 0,04.00 ha i działki nr 170o powierzchni 0,05.00 ha w Kiszkowieod Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
XXVIII/189/01 28 czerwca 2001 zmiany uchwały Nr XXIII/158/2000 z 28 grudnia 2000 roku Rady Gminy Kiszkowo w sprawie uchwalenia budżetu gminna 2001rok
XXIX/190/01 28 sierpnia 2001 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
XXIX/191/01 28 sierpnia 2001 przejęcia na własność gminy nieruchomości zabudowanej położonej Kiszkowie, dz. nr 32/3 o powierzchni 609 m2 (apteka)
XXIX/192/01 28 sierpnia 2001 sprzedaży lokali mieszkalnych w Rybnie Wielkim, ul. Główna 11 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
XXIX/193/01 28 sierpnia 2001 sprzedaży lokali mieszkalnych w Węgorzewie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 
XXIX/194/01 28 sierpnia 2001 rozwiązania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
XXXI/195/01 28 września 2001 zmian w budżecie gminy na 2001 rok
XXXI/196/01 28 września 2001 uchwalenia Statutu Gminy
XXXI/197/01 28 września 2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sławno działka numer 89 pod zabudowę mieszkaniową
XXXI/198/01 28 września 2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Turostowo działka numer 105 pod zabudowę mieszkaniową
XXXI/199/01 28 września 2001 sprzedaży lokalu mieszkalnego w Turostowie trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Szkoła w Turostowie)
XXXI/200/01 28 września 2001 sprzedaży lokalu mieszkalnego w Turostowie trybie przetargowym (Szkoła w Turostowie)
XXXI/201/01 28 września 2001 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
XXXII/202/01 15 listopada 2001 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na 2002 rok oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXXII/203/01 15 listopada 2001 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok na obszarze gminy Kiszkowo oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXXII/204/01 15 listopada 2001 określenia wysokości stawek podatku od rodów transportowych na obszarze gminy Kiszkowo na 2002 rok
XXXII/205/01 15 listopada 2001 ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze gminy Kiszkowo
XXXII/206/01 15 listopada 2001 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo
XXXII/207/01 15 listopada 2001 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Dąbrówce Kościelnej dz. nr ewid. 40/11
XXXII/208/01 15 listopada 2001 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Sławno dz. nr ewid. 15 i 65
XXXII/209/01 15 listopada 2001 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę obiektów kultu religijnego oraz rekreacji w Imiołkach dz. nr ewid. 46
XXXII/210/01 15 listopada 2001 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo-przemysłową w Łagiewnikach Kościelnych dz. nr ewid. 210 i 211/1
XXXIII/211/01 28 grudnia 2001 zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego
XXXIII/212/01 28 grudnia 2001 zmian w planie budżetu na 2001 rok
XXXIII/213/01 28 grudnia 2001 uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok
XXXIII/214/01 28 grudnia 2001 zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002
XXXIII/215/01 28 grudnia 2001 ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2001 rok nie wygasających z upływem roku budżetowego 2001
XXXIII/216/01 28 grudnia 2001 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok
XXXIII/217/01 28 grudnia 2001 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu; z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
XXXIII/218/01 28 grudnia 2001 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karczewo, dz. nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6 i 3/9 z przeznaczeniem na działki pod budownictwo mieszkaniowe
XXXIII/219/01 28 grudnia 2001 przystąpienia Gminy Kiszkowo do spółki „Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i wskazanie kandydata do Rady Nadzorczej
XXXIV/220/02 27 lutego 2002 nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw
XXXIV/221/02 27 lutego 2002 ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy
XXXIV/222/02 27 lutego 2002 zasad polityki czynszowej
XXXIV/223/02 27 lutego 2002 likwidacji Szkoły Filialnej w Rybnie Wielkim podporządkowanej Szkole Podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych
XXXV/224/02 27 marca 2002 zmian w budżecie gminy na 2002 rok
XXXV/225/02 27 marca 2002 zmian uchwały nr XXXIII/219/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kiszkowo do GARG sp. z o.o. i wskazania kandydata do Rady Nadzorczej
XXXV/226/02 27 marca 2002 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sławnie dz. nr 89
XXXV/227/02 27 marca 2002 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Turostowie dz. nr 105
XXXV/228/02 27 marca 2002 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy z funkcją usługowo-mieszkaniową w Karczewie dz. nr 1
XXXV/229/02 27 marca 2002 szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania opłat należności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa
XXXVI/230/02 19 kwietnia 2002 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok i udzielenia Zarządowi Gminy absolutorium z tego tytułu
XXXVI/232/02 19 kwietnia 2002 zmian w budżecie gminy na 2002 rok
XXXVI/233/02 19 kwietnia 2002 udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie
XXXVI/234/02 19 kwietnia 2002 sprzedaży nieruchomości położonej w Sroczynie w trybie przetargowym
XXXVII/235/02 26 czerwca 2002 utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych
XXXVII/236/02 26 czerwca 2002 podziału gminy Kiszkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych
XXXVII/237/02 26 czerwca 2002 wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gniezno w sprawie ustalenia okręgów wyborczych, ich numerów, granic oraz liczby wybieranych w okręgu wyborczym radnych
XXXVII/238/02 26 czerwca 2002 sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku w Kiszkowie ul. Szkolna 20
XXXVII/239/02 26 czerwca 2002 sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Sławno, działki nr ewid. 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8w trybie przetargowym
XXXVII/240/02 26 czerwca 2002 sprzedaży działek budowlanych w Turostowie w trybie przetargowym
XXXVII/241/02 26 czerwca 2002 sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Turostowo działki nr ewid. 147 o powierzchni 1,25 ha w trybie przetargowym
XXXVII/242/02 26 czerwca 2002 zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Karczewie, działki nr ewid. 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6, 3/8, 3/9
XXXVII/243/02 26 czerwca 2002 zmian w budżecie gminy na 2002 rok
XXXVIII/244/02 16 lipca 2002 podziału gminy Kiszkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych
XXXIX/245/02 29 sierpnia 2002 zmian w budżecie gminy na 2002 rok
XXXIX/246/02 29 sierpnia 2002 udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie budowy zatok autobusowych i chodników
XL/247/02 20 września 2002 nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Kiszkowo działki nr 187/3o powierzchni 0,15.94 ha w Rybnie Wielkim od AWRSP
XL/248/02 20 września 2002 sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Kiszkowie w trybie przetargowym
XL/249/02 20 września 2002 sprzedaży nieruchomości położonej w Sławnie w trybie bezprzetargowym
XL/250/02 20 września 2002 zmian w budżecie gminy na 2002 rok
XLI/251/02 26 września 2002 zmian w budżecie gminy na 2002 rok
XLII/252/02 10 października 2002 sprzedaży działki zabudowanej w Kiszkowie w trybie bezprzetargowym
XLII/253/02 10 października 2002 zmian w budżecie gminy na 2002 rok

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2009-12-23 11:00:34
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2009-12-28 11:25:04
Ostatnia zmiana:2009-12-28 11:25:14
Ilość wyświetleń:1382

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij