Numer uchwały

z dnia

w sprawie

I/1/94 25 czerwca 1994 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/2/94 25 czerwca 1994 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/3/94 25 czerwca 1994 Wyboru Wójta Gminy Kiszkowo
I/4/94 25 czerwca 1994 Wyboru członków Zarządu Gminy Kiszkowo
I/5/94 25 czerwca 1994 wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego
I/6/94 25 czerwca 1994 powołania i wyboru członków Komisji Rady Gminy
II/7/94 22 lipca 1994 uchwalenia budżetu gminy na rok 1994
III/8/94 29 sierpnia 1994 ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na II półrocze 1994 r. na obszarze gminy Kiszkowo
IV/10/94 23 września 1994 procedura uchwalania budżetu gminy na rok 1994
IV/11/94 23 września 1994 uchwalenia budżetu gminy na rok 1994
V/12/94 4 listopada 1994 wybór ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie i Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu
V/13/94 4 listopada 1994 wyboru członków Kolegium ds. wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie
V/14/94 4 listopada 1994 uzupełnienia składu osobowego Komisji
V/15/94 4 listopada 1994 uchwalenia budżetu gminy w Kiszkowie
V/16/94 4 listopada 1994 uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kiszkowo 
VI/17/94 29 grudnia 1994 uchwalenia budżetu gminy na rok 1994
VI/18/94 29 grudnia 1994 uchwalenia budżetu gminy Kiszkowo na 1995 r.
VI/19/94 29 grudnia 1994 ustalenia stawek podatku od środków transportowych
VI/20/94 29 grudnia 1994 ustalenia wysokości podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru na terenie gminy Kiszkowo
VI/21/94 29 grudnia 1994 ustalenia podatku od posiadania psów na obszarze gminy Kiszkowo
VI/22/94 29 grudnia 1994 nieodpłatnego przekazania na własność gruntu gminnego w Imiołkach do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
VI/23/94 29 grudnia 1994 oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Dąbrówce Kościelnej na rzecz Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” sp. z o.o. w Warszawie – Zakład Przetwórczy w Murowanej Goślinie
VI/24/94 29 grudnia 1994 określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
VI/25/94 29 grudnia 1994 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiszkowie
VII/26/95 16 lutego 1995 ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na I półrocze 1995 r. na terenie gminy Kiszkowo
VII/27/95 16 lutego 1995 uchwalenia budżetu gminy na rok 1995
VII/28/95 16 lutego 1995 uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
VII/29/95 16 lutego 1995 sprzedaży w formie przetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Sławnie
VII/30/95 16 lutego 1995 udzielania i stosowania ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na terenie gminy Kiszkowo
VII/31/95 16 lutego 1995 sprzedaży w formie przetargu nieruchomości położonej w Karczewku
VIII/32/95 20 marca 1995 przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1994 r.
VIII/33/95 20 marca 1995 udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Kiszkowo
VIII/34/95 20 marca 1995 uchwalenia budżetu gminy na rok 1995
VIII/36/95 20 marca 1995 zmiany uchwały Nr III/22/90
VIII/37/95 20 marca 1995 przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Sławnie, Dąbrówce Kościelnej, Kiszkowie na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kiszkowie
VIII/38/95 20 marca 1995 określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
IX/40/95 1 czerwca 1995 organizacji i funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Rady
IX/41/95 1 czerwca 1995 upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie do wydawania decyzji w sprawie przyznawania i odmowy zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
IX/42/95 1 czerwca 1995 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
IX/43/95 1 czerwca 1995 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
X/44/95 26 czerwca 1995 przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kiszkowie
X/46/95 26 czerwca 1995 opłaty targowej 
X/47/95 26 czerwca 1995 uchylenia uchwały X/57/91
X/48/95 26 czerwca 1995 wysokości diet dla radnych Rady Gminy, członków Zarządu gminy, członków Komisji spoza Rady i Przewodniczącego Rady Gminy
X/49/95 26 czerwca 1995 zmiany uchwały Nr VI/18/94
X/50/95 26 czerwca 1995 zasad ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kiszkowo
XI/51/95 29 sierpnia 1995  przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Głębokie-Berkowo na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kiszkowie
XI/52/95 29 sierpnia 1995 ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na II półrocze 1995 r. na terenie gminy Kiszkowo
XI/53/95 29 sierpnia 1995 zmiany uchwały Nr VI/18/94
XI/54/95 29 sierpnia 1995 Statutu Gminy Kiszkowo
XII/55/95 29 września 1995 zatwierdzenia składu osobowego obwodowych komisji wyborczych powołanych do wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
XII/56/95 29 września 1995 nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy działki w Rybnie Wielkim – boisko sportowe
XII/57/95 29 września 1995 nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy działki w Rybnie Wielkim – strażnica OSP
XII/58/95 29 września 1995 nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy gruntów stanowiących drogi we wsiach: Rybno Wielkie, Turostówko, Myszki i Łagiewniki Kościelne 
XII/59/95 29 września 1995 zmiany uchwały Nr VI/18/94
XIII/60/95 9 listopada 1995 sprzedaży nieruchomości rolnej w Łagiewnikach Kościelnych
XIII/61/95 9 listopada 1995 sprzedaży nieruchomości w Sławnie
XIII/62/95 9 listopada 1995 zmiany uchwały Nr VI/18/94
XIV/63/95 23 listopada 1995 przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Zarządzie Gminy
XIV/64/95 23 listopada 1995 odwołania Pana Kazimierza Jaroszyńskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
XIV/65/95 23 listopada 1995 zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
XIV/66/95 23 listopada 1995 wyboru członka Zarządu Gminy
XIV/67/95 23 listopada 1995 Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
XIV/68/95 23 listopada 1995 sprzedaży lokalu użytkowego i oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego mienie komunalne
XV/69/95 28 grudnia 1995 zmiany uchwały Nr VI/18/94
XV/70/95 28 grudnia 1995 ustalenia wysokości podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru na trenie gminy kiszkowo na rok 1996
XV/71/95 28 grudnia 1995 ustalenia stawek podatku od środków transportowych
XV/72/95 28 grudnia 1995 ustalenia podatków od posiadania psów na obszarze gminy Kiszkowo
XV/73/95 28 grudnia 1995 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon na południe od drogi ze Skrzetuszewa nr ewid. działek 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 59 we wsi Imiołki
XV/74/95 28 grudnia 1995 ustalenia stawki opłat za wodę na terenie gminy Kiszkowo
XV/75/95 28 grudnia 1995 uchylenia uchwały Nr X/45/95
XV/76/95 28 grudnia 1995 przekazania w użytkowanie wieczyste działki nr 279 położonej w Łagiewnikach Kościelnych na rzecz Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kiszkowie
XV/77/95 28 grudnia 1995 przekazania w użytkowanie wieczyste działki zabudowanej
XV/78/95 28 grudnia 1995 uchwalenia budżetu Gminy Kiszkowo na 1996 r.
XV/79/95 28 grudnia 1995 wyboru członka Zarządu Gminy
XV/80/95 28 grudnia 1995 zmiany uchwały Nr XXVII/123/93 z dnia 19.07.1993
XVI/81/96 20 lutego 1996 ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na I półrocze 1996 r. na terenie gminy Kiszkowo
XVI/82/96 20 lutego 1996 uchwalenia Statutu Gminy Kiszkowo
XVI/83/96 20 lutego 1996 Utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie
XVII/84/96 28 marca 1996 przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1995 r.
XVII/85/96 28 marca 1996 udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy
XVII/86/96 28 marca 1996 określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
XVII/87/96 28 marca 1996 sprzedaży nieruchomości położonej w Głębokim – Berkowie 
XVII/88/96 28 marca 1996 sprzedaży nieruchomości położonej w Sroczynie
XVII/89/96 28 marca 1996 uchwalenia budżetu gminy na 1996 r.
XVII/90/96 28 marca 1996 ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola
XVIII/91/96 27 czerwca 1996 przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
XVIII/92/96 27 czerwca 1996 nieodpłatnego przejęcia na własność gminy działki nr 187/1 zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym położonej w Rybnie Wielkim
XVIII/93/96 27 czerwca 1996 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XVIII/94/96 27 czerwca 1996 zmiany uchwały Nr XV/78/95
XVIII/95/96 27 czerwca 1996 sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego mienie komunalne położonego w Sławnie
XVIII/96/96 27 czerwca 1996 odrzucenia protestu Stowarzyszenia Użytkowników Działek Rekreacyjnych w Karczewku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek letniskowych nr geodezyjny 32/3 w Karczewku
XVIII/97/96 27 czerwca 1996 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek letniskowych nr geod. 32/3 w Karczewku
XIX/98/96 29 sierpnia 1996 ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na II półrocze 1996 r. na terenie gminy Kiszkowo
XIX/99/96 29 sierpnia 1996 ustalenia stawki opłat za wodę na terenie gminy Kiszkowo
XIX/100/96 29 sierpnia 1996 zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryterium wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane
XX/101/96 25 września 1996 sprzedaży lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego mienie komunalne położonego w Kiszkowie przy ul. Dworcowej 3
XX/102/96 25 września 1996 zmiany uchwały Nr XV/78/95
XX/103/96 25 września 1996 zmiany nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne położonej w Łagiewnikach Kościelnych
XXI/104/96 30 października 1996 upoważnienia pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie do wydawania decyzji administracyjnych
XXI/105/96 30 października 1996 szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od zwrotu wydatków za te usługi
XXI/106/96 30 października 1996 szczegółowych zasad i trybu przyznawania pomocy pieniężnej lub w naturze pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków za te świadczenia
XXI/107/96 30 października 1996 ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola
XXI/108/96 30 października 1996 zmiany uchwały Nr XV/78/95
XXI/109/96 30 października 1996 udzielenia i stosowania ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Kiszkowo 
XXII/110/96 20 grudnia 1996 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru podatku od osób fizycznych i wynagrodzenia inkasentów za pobór podatku oraz zwolnień od podatku
XXII/111/96 20 grudnia 1996 wysokości podatku od środków transportowych i zwolnień
XXII/112/96 20 grudnia 1996 wysokości podatku od posiadania psów, poboru i terminu płatności
XXII/113/96 20 grudnia 1996 opłaty targowej
XXII/114/96 20 grudnia 1996 określenia wysokości ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 1997 na terenie Gminy Kiszkowo 
XXII/115/96 20 grudnia 1996 ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola
XXII/116/96 20 grudnia 1996 zmiany uchwały Nr XV/78/95
XXII/117/96 20 grudnia 1996 uchwalenia budżetu Gminy Kiszkowo na 1997 r.
XXII/118/96 20 grudnia 1996 sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Sroczynie, stanowiącego mienie komunalne
XXII/119/96 20 grudnia 1996 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Pobiedziskiej 1A w Kiszkowie, stanowiących mienie komunalne
XXII/120/96 20 grudnia 1996 sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie Głębokie-Berkowo, stanowiącej mienie komunalne
XXII/121/96 20 grudnia 1996 Herbu Gminy Kiszkowo
XXIII/122/97 21 lutego 1997 powołania gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
XXIII/123/97 21 lutego 1997 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
XXIII/124/97 21 lutego 1997 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej o pow. 0,24.00 ha działka nr 156 położonej w Kiszkowie
XXIII/125/97 21 lutego 1997 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kiszkowie ul. Kościelna 1 oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntów w trybie przetargu
XXIII/126/97 21 lutego 1997 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Pobiedziskiej 4 w Kiszkowie, stanowiących mienie komunalne 
XXIII/127/97 21 lutego 1997 sprzedaży domu jednorodzinnego położonego w Kiszkowie w trybie bezprzetargowym
XXIII/128/97 21 lutego 1997 sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Kiszkowie, stanowiącej mienie komunalne
XXIII/129/97 21 lutego 1997 nabycia działki nr 138/1 położonej w Sławnie
XXIV/130/97 26 marca 1997 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr geod. 47/1 i 48/1 we wsi Imiołki gm. Kiszkowo – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy
XXIV/131/97 26 marca 1997 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 1996rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu
XXIV/132/97 26 marca 1997 zmiany uchwały Nr XXII/117/96
XXV/133/97 27 maja 1997 przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
XXV/134/97 27 maja 1997 wyłonienia przedstawicieli do Rad Nadzorczych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
XXV/135/97 27 maja 1997 ustalenie wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola
XXV/136/97 27 maja 1997 określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy Kiszkowo
XXV/137/97 27 maja 1997 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrówce Kościelnej w trybie bezprzetargowym
XXVI/138/97 30 czerwca 1997 zmiany uchwały Nr XXII/117/96
XXVI/139/97 30 czerwca 1997 nieodpłatnego przejęcia na własność gminy działki nr 82 o pow. 1,13 ha położonej w Rybnie Wielkim
XXVI140/97 30 czerwca 1997 przekazania w użytkowanie wieczyste działki zabudowanej położonej w Imiołkach oraz bezpłatnego przeniesienia własności budynków wybudowanych ze środków własnych Związku Harcerstwa Polskiego
XXVII/141/97 11 sierpnia 1997 utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia na obszarze gminy Kiszkowo głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 roku
XXVII/142/97 11 sierpnia 1997 wyłonienia przedstawiciela do Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
XXVIII/143/97 26 września 1997 wysokości i zasad wypłacania ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
XXVIII/144/97 26 września 1997 zmiany uchwały Nr XXII/117/96
XXIX/145/97 21 listopada 1997 zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
XXIX/146/97 21 listopada 1997 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 1998 r.
XXIX/147/97 21 listopada 1997 sprzedaży lokali mieszkalnych nr 3 i 4 położonych w budynku przy ul. Kościelnej, stanowiących mienie komunalne
XXIX/148/97 21 listopada 1997 nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy działki nr 88/4 o pow. 0,26.38 ha położonej w Rybnie Wielkim
XXIX/149/97 21 listopada 1997 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XXX/150/97 22 grudnia 1997 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz wynagrodzeń inkasentów za pobór podatku
XXX/151/97 22 grudnia 1997 wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień
XXX/152/97 22 grudnia 1997 wysokości stawek podatku od posiadania psów, poboru i terminu płatności
XXX/153/97 22 grudnia 1997 opłaty targowej
XXX/154/97 22 grudnia 1997 wysokości ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 1998 r. na trenie gminy Kiszkowo 
XXX/155/97 22 grudnia 1997 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XXX/156/97 22 grudnia 1997 ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kiszkowo 
XXX/157/97 22 grudnia 1997 zmiany uchwały Nr XXII/117/96
XXX/158/97 22 grudnia 1997 uchwalenia budżetu Gminy Kiszkowo na 1998 r.
XXX/159/97 22 grudnia 1997 zmian składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
XXX/160/97 22 grudnia 1997 ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę przedszkola
XXXI/161/98 24 lutego 1998 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
XXXI/162/98 24 lutego 1998 pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
XXXI/163/98 24 lutego 1998 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych
XXXI/164/98 24 lutego 1998 sprzedaży lokali mieszkalnych nr 3 i 4 położonych w budynku przy ul. Kościelnej 1 w Kiszkowie, stanowiących mienie komunalne
XXXI/165/98 24 lutego 1998 sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Rybnie wielkim w trybie przetargowym
XXXI/166/98 24 lutego 1998 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku w Łagiewnikach Kościelnych nr 14a, stanowiących mienie komunalne
XXXI/167/98 24 lutego 1998 sprzedaży lokali mieszkalnych nr 2 i 3 położonych w budynku przy ul. Dworcowej 23 w Kiszkowie, stanowiących mienie komunalne
XXXI/168/98 24 lutego 1998 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Dworcowej 23 w Kiszkowie w trybie przetargowym 
XXXI/169/98 24 lutego 1998 sprzedaży działki zabudowanej położonej w Kiszkowie  w trybie przetargowym
XXXI/170/98 24 lutego 1998 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XXXI/171/98 24 lutego 1998 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XXXI/172/98 24 lutego 1998 ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
XXXII/173/98 31 marca 1998 ustalenia oprocentowania rozłożonej na raty nie spłaconej części ceny nieruchomości w drodze przetargowej
XXXII/174/98 31 marca 1998 zmiany uchwały Nr XXX/158/97
XXXII/175/98 31 marca 1998 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 1997 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu
XXXII/176/98 31 marca 1998 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
XXXII/177/98 31 marca 1998 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
XXXII/178/98 31 marca 1998 ustalenia szczegółowych zasad wykonywania ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów, czynności wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach
XXXII/179/98 31 marca 1998 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku w Sroczynie nr 5, stanowiących mienie komunalne
XXXII/180/98 31 marca 1998 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Sroczynie nr 5 w trybie przetargowym
XXXIII/181/98 15 maja 1998 przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
XXXIII/182/98 15 maja 1998 ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
XXXIII/183/98 15 maja 1998 nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy działki nr 232/10 o powierzchni 1,59 ha położonej w Kiszkowie od AWRSP z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków
XXXIII/184/98 15 maja 1998 zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Imiołki pod oczyszczalnię ścieków
XXXIII/185/98 15 maja 1998 zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka Kość. (Burzyński – rekreacja)
XXXIV/186/98 18 czerwca 1998 sprzedaż lokali mieszkalnych w Kiszkowie ul. Dworcowa 14 (Zawierowski – Hyżewski)
XXXIV/187/98 18 czerwca 1998 sprzedaż lokali mieszkalnych w Kiszkowie ul. Szkolna 20 (Zbiranek, Janowski, Wawrzkiewicz, Wojnowska, Zielińska)
XXXIV/188/98 18 czerwca 1998 sprzedaż lokali mieszkalnych w Kiszkowie ul. Polna 5 (Talarczyk, Adamski, Sztandera, Smolny)
XXXIV/189/98 18 czerwca 1998 sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Węgorzewie w trybie przetargowym
XXXIV/190/98 18 czerwca 1998 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (58 tys. oczyszczalnia)
XXXIV/191/98 18 czerwca 1998 zatwierdzenia planu przychodów i rozchodów Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1998 roku)
XXXIV/192/98 18 czerwca 1998 zmiany w budżecie gminy na 1998 rok
XXXIV/193/98 18 czerwca 1998 zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod oczyszczalnię Kiszkowo
XXXIV/194/98 18 czerwca 1998 zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod cmentarz w Kiszkowie