Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Statut

 

S T A T U T

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kiszkowie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiszkowie zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy Kiszkowo utworzony w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

2.     Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 2.

1.     Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594, ze zmianami),

2)    ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1202 ze zmianami)

3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami),

4)    ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zmianami),

5)    ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zmianami),

6)    ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zmianami),

7)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 581 ze zmianami),

8)    ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 121 ze zmianami)

9)    ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz. 1390 ze zmianami),

10)         ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 114 ze zmianami),

11)         ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567),

12)         ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.859 ze zmianami),

13)         ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zmianami),

14)         ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 1059 ze zmianami),

15)         ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. z 2015r. poz. 149 ze zmianami),

16)         niniejszego statutu,

17)         innych właściwych aktów prawnych,

18)         przepisów prawa miejscowego.

§ 3.

1.     Obszar działania Ośrodka obejmuje granice administracyjne gminy Kiszkowo.

2.     Ośrodek ma swoją siedzibę w Kiszkowie przy ul. Szkolnej 2

§ 4.

1.     Pieczęć nagłówkowa Ośrodka zawiera jego pełną nazwę i adres.

2.     Pieczęć, o której mowa w ust. 1, może dodatkowo zawierać dane dotyczące numeru telefonu.

3.     Wzór pieczęci określa kierownik Ośrodka.

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

§ 5.

1.     Zadaniem Ośrodka jest niesienie pomocy osobom i rodzinom tego potrzebującym.

2.     Głównym celem działania Ośrodka jest pomoc społeczna mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.

3.     Poza działalnością opisaną w ust. 1 Ośrodek realizuje zadania gminy określone ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą Prawo energetyczne, ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innymi ustawami.

 

§6.

Cele określone w § 5 Ośrodek osiąga w szczególności poprzez:

1)    zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

2)    pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających realizacji tego zadania,

3)    pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
 i rodzin,

4)    doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem,

5)    analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

6)    rozwijanie nowych form pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb w środowisku,

7)    ustalanie uprawnień i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą Prawo energetyczne i innymi ustawami,

8)    prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

9)    prowadzenie postępowania w sprawach potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczeni,

10)         realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

11)         obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uczestnictwo w pracach grup roboczych.

§ 7.

1.     Ośrodek, realizując zadania własne gminy jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego i obowiązującymi przepisami prawa.

2.     Ośrodek, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Kiszkowo i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8.

W zakresie organizacji pomocy społecznej Ośrodek współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi.

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna i zarządzanie Ośrodkiem

§ 9.

1.     Ośrodkiem kieruje i zarządza kierownik, który ponosi odpowiedzialność za działalność Ośrodka.

2.     Stosunek pracy z kierownikiem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Kiszkowo.

3.     Do zadań i uprawnień kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1)    kierowanie Ośrodkiem i organizowanie jego pracy;

2)    reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

3)    sporządzanie planu finansowego dochodów i wydatków Ośrodka;

4)    realizowanie polityki kadrowej Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Kiszkowo;

5)    składanie Radzie Gminy rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań realizowanych przez Ośrodek oraz przedstawianie potrzeb,

6)    sporządzanie i przekazywanie Wójtowi sprawozdawczości budżetowej.

4.     Kierownik, na podstawie upoważnień udzielonych mu przez Radę Gminy Kiszkowo oraz Wójta Gminy Kiszkowo, wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań Ośrodka.

5.     Na wniosek Kierownika Ośrodka pracownicy Ośrodka mogą być upoważnieni przez Wójta Gminy Kiszkowo do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w § 6, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa.

6.     W sprawach przekraczających zakres uprawnień przyznanych kierownikowi Ośrodka czynności prawne w imieniu Ośrodka podejmuje Wójt Gminy Kiszkowo.

§ 10.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i poszczególnych stanowisk pracy ustala, w drodze zarządzenia kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 11.

1.     Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Kiszkowo, prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2.     Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy dochodów i wydatków sporządzony przez Kierownika Ośrodka.

3.     Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną może prowadzić jednostka organizacyjna gminy na podstawie zawartego porozumienia z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa w tej materii.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 12.

Zmianę lub uzupełnienie Statutu dokonuje Rada Gminy Kiszkowo w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Załączniki

Statut GOPS 2015 (214.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Mazurek
Data wprowadzenia:2003-09-04 08:45:47
Opublikował:Krzysztof Mazurek
Data publikacji:2003-09-25 08:41:11
Ostatnia zmiana:2018-06-14 11:02:40
Ilość wyświetleń:1299

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij