Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Symbol:
6220

Wydział:
Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz. 71)

Opłaty:
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia podlega opłacie skarbowej - 205 zł,
- pełnomocnictwo - 17 zł.

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Kiszkowie lub na rachunek bankowy Urzędu nr 17 9065 0006 0050 0500 0273 0001.


Termin odpowiedzi:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy z możliwością przedłużenia).

Jednostka odpowiadająca:
inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Kiszkowo.

Uwagi:
Dokumenty:
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowianiach (wystepuje inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik).


Załączniki do wniosku:

1.raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia) - w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego
i uzgadniającego;
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu;
Do raportu należy załączyć oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań,
o których mowa w art. 74a ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) wraz z klauzulą o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2.karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów - w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego
i uzgadniającego;
- w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko (wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia),
- w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.);
Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia
i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b;

4. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

5. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

6. dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, oraz dla strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej lub inwestycji towarzyszącej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;

7. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c;
1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej,
o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
1b. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej,
o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
1c. 11 Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, nie wymaga się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

8. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są
do realizacji;

9. analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791 i 1089).

10. kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego osoby uprawnione
do reprezentowania podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia,
w przypadku, gdy podmiot ten podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;

11. pełnomocnictwo - jeżeli zostało ustanowione (oryginał lub urzędowo poświadczony dokument)

12. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (z chwilą złożenia wniosku) w wysokości:
- 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.Dokumenty
  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wymagany) występuje inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik

  • karta informacyjna przedsięwzięcia (wymagany)

  • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (wymagany)

  • mapa sytuacyjno-wysokościowa (wymagany)

  • mapa (wymagany)

  • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków (wymagany)

  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku, (wymagany)

  • kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany)

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (wymagany)

  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wymagany)

  • poświadczoną przez właściwy organ koipię mapy ewidencyjnej (wymagany)


Załączniki

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia (179.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2009-03-18 10:29:57
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2009-03-18 12:15:24
Ostatnia zmiana:2019-05-14 08:45:27
Ilość wyświetleń:1381

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij