Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Rejestr uchwał Rady Gminy - kadencja 1990-1994


Numer uchwały

z dnia

w sprawie

I/1/90 6 czerwca 1990 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/2/90 6 czerwca 1990 wyboru zastępców przewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/3/90 6 czerwca 1990 wyboru Zarządu Gminy Kiszkowo
I/4/90 6 czerwca 1990 wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego
I/5/90 6 czerwca 1990 wyboru Wójta Gminy Kiszkowo
I/6/90 6 czerwca 1990 wyboru członków komisji 
II/7/90 4 lipca 1990 uchwalenia tymczasowego statutu gminy Kiszkowo
II/8/90 4 lipca 1990 powołania komisji Rady
II/9/90 4 lipca 1990 ustalenia diet i kosztów podróży służbowych dla członków Rady oraz członków komisji spoza Rady gminy
II/10/90 4 lipca 1990 możliwości sprzedaży na terenie gminy Kiszkowo państwowych gruntów zabudowanych i przeznaczonych w planach zagospodarowania na cele zabudowy spółdzielniom i osobom fizycznym
II/11/90 4 lipca 1990 zmiany nazwy ulicy w Kiszkowie
III/12/90 25 września 1990 wygaśnięcia mandatu radnego
III/13/90 25 września 1990 powołania sekretarza gminy Kiszkowo
III/14/90 25 września 1990 powołania skarbnika gminy Kiszkowo
III/15/90 25 września 1990 ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego Rady Gminy i radnych
III/16/90 25 września 1990 sprzedaży nieruchomości – agronomówki 
III/17/90 25 września 1990 uchwalenia dodatkowych kredytów budżetowych z ponadplanowych dochodów
III/18/90 25 września 1990 ustalenia składu komisji inwentaryzacyjnej
III/19/90 25 września 1990 wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
III/20/90 25 września 1990 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie
III/21/90 25 września 1990 opłaty targowej
III/22/90 25 września 1990 przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
IV/23/90 31 października 1990 zatwierdzenia składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w gminie Kiszkowo powołanych do wyboru Prezydenta RP
IV/24/90 31 października 1990 opłaty za parkowanie pojazdów
IV/25/90 31 października 1990 opłaty targowej
V/26/90 14 listopada 1990 uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kiszkowo
V/27/90 14 listopada 1990 utworzenia sołectw na terenie gminy Kiszkowo
V/28/90 14 listopada 1990 terminu, zasad trybu przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie gminy Kiszkowo
V/29/90 14 listopada 1990 wyłożenia spisów inwentaryzacyjnych
V/30/90 14 listopada 1990 wykazów aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy Kiszkowo
V/31/90 14 listopada 1990 ustalenia stawek czynszowych za lokale użytkowe
V/32/90 14 listopada 1990 wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie
V/33/90 14 listopada 1990 uruchomienia nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego
V/34/90 14 listopada 1990 uchwalenia dodatkowych kredytów z ponadplanowych dochodów w budżecie oraz w terenowych funduszach celowych
V/35/90 14 listopada 1990 sprzedaży działek budowlanych
V/36/90 14 listopada 1990 powołania Komisji Rewizyjnej
V/37/90 14 listopada 1990 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Kiszkowie Nr III/15/90 z dnia 25.09.90r.wsprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego Rady Gminy i radnych
VI/38/90 28 grudnia 1990 uchwalenia dodatkowych kredytów z ponadplanowych dochodów w budżecie
VI/39/90 28 grudnia 1990 uchwalenia Statutu Sołectwa
VII/40/91 8 lutego 1991 wysokości podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru na terenie gminy Kiszkowo
VII/41/91 8 lutego 1991 ustalenia stawek podatku od środków transportowych i sposobu jego poboru
VII/42/91 8 lutego 1991 podatku od posiadania psów na obszarze gminy Kiszkowo
VII/43/91 8 lutego 1991 opłaty targowej
VII/44/91 8 lutego 1991 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiszkowie
VII/45/91 8 lutego 1991 Przystąpienia do „Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolska”
VII/46/91 8 lutego 1991 przyjęcia gruntów Państwowego Funduszu Ziemi na własność Gminy
VII/47/91 8 lutego 1991 upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie do wydawania decyzji administracyjnych
VIII/48/91 20 marca 1991 budżetu gminy Kiszkowo na rok 1991
VIII/49/91 20 marca 1991 ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego Rady Gminy i radnych
IX/50/91 24 maja 1991 przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi
IX/52/91 24 maja 1991 odwołania sekretarza gminy
IX/52/91 24 maja 1991 przejęcia mienia Wojewódzkiego Zakładu Usług Wodnych w Poznaniu z siedzibą w Przeźmierowie
IX/53/91 24 maja 1991 nieodpłatnego przejęcia lecznicy weterynaryjnej wraz z budynkiem mieszkalnym położonej w Kiszkowie 
IX/54/91 24 maja 1991 przejęcia zasobów mieszkaniowych oddanych w zarząd Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Kłecku
X/55/91 23 lipca 1991 uchwalenia dodatkowych kredytów z otrzymanej subwencji ogólnej oraz uruchomienia nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego
X/56/91 23 lipca 1991 zmiany nazwy miejscowości Borkowo na nazwę Berkowo
X/57/91 23 lipca 1991 ustalenia opłat za parkowanie pojazdów miejscowości Dąbrówka Kościelna
X/58/91 23 lipca 1991 powołania sekretarza gminy Kiszkowo
XI/59/91 4 września 1991 utworzenia obwodów głosowania ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XI/60/91 4 września 1991 powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
XII/61/91 22 października 1991 przekazania szkół podstawowych na terenie gminy Kiszkowo do właściwości gminy jako zadanie własne
XII/62/91 22 października 1991 utworzenia Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego
XII/63/91 22 października 1991 Przyjęcia Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego
XII/64/91 22 października 1991 uchwalenia dodatkowych kredytów z otrzymanej subwencji ogólnej
XIII/65/91 17 grudnia 1991 dokonania zmian w planie budżetu na 1991 rok
XIII/66/91 17 grudnia 1991 uchwalenia dodatkowych kredytów z otrzymanych dotacji celowych oraz ponadplanowych dochodów
XIII/67/91 17 grudnia 1991 sprzedaży budynków mieszkalnych będących własnością gminy Kiszkowo
XIII/68/91 17 grudnia 1991 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej z dnia 8.02.1991 r.
XIII/69/91 17 grudnia 1991 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów na obszarze gminy Kiszkowo
XIV/70/92 29 stycznia 1992 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiszkowie
XIV/71/92 29 stycznia 1992 zmiany Statutu Gminy Kiszkowo
XIV/72/92 29 stycznia 1992 przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Lednickiego Parku Historyczno-Krajobrazowego w części dotyczącej gminy Kiszkowo
XIV/73/92 29 stycznia 1992 wysokości podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru na terenie gminy Kiszkowo
XIV/74/92 29 stycznia 1992 podwyższenia podatku odpowiadania psów na obszarze gminy Kiszkowo
XIV/75/92 29 stycznia 1992 zmieniająca uchwałę Nr VIII/43/91 Rady Gminy w Kiszkowie z dnia 8.02.1991 r. w sprawie opłaty targowej
XIV/76/92 29 stycznia 1992 sprzedaży działki rekreacyjnej
XV/77/92 9 marca 1992 powołania Komisji Konkursowej oraz regulaminu jej pracy w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych na terenie gminy Kiszkowo i dyrektora przedszkola 
XV/78/92 9 marca 1992 zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu Gminy
XV/79/92 9 marca 1992 zmieniająca uchwałę Nr XIII/67/91 z dn. 17.12.91 r. w sprawie sprzedaży budynków mieszkalnych będących własnością gminy i położonych na terenie gminy Kiszkowo 
XV/80/92 9 marca 1992 zmieniająca uchwałę Nr VII/40/91 z dn. 8.02.91r. w sprawie wysokości podatków od nieruchomości i sposobu jego poboru na terenie gminy Kiszkowo 
XV/81/92 9 marca 1992 zatwierdzenia Regulaminu działania Komisji
XV/82/92 9 marca 1992 określenia warunków zwolnienia gruntów odłogowanych od podatku rolnego
XV/83/92 9 marca 1992 szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę  osobę samotną wydatków na usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania
XVI/84/92 8 kwietnia 1992 przyjęcia sprawozdania finansowego gminy na rok 1991
XVI/85/92 8 kwietnia 1992 udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy
XVI/86/92 8 kwietnia 1992 budżetu gminy Kiszkowo na 1992 rok
XVI/87/92 8 kwietnia 1992 ustalenia stawek podatku od środków transportowych i sposobu jego poboru
XVII/88/92 11 czerwca 1992 uchwalenia dodatkowych kredytów z otrzymanych dotacji celowych subwencji na oświatę oraz ponadplanowych dochodów
XVII/89/92 11 czerwca 1992 dokonanie zmian w planie budżetu na 1992 r.
XVIII/90/92 20 lipca 1992 uchwalenia dodatkowych kredytów z ponadplanowych dochodów oraz uruchomienia nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego
XVIII/91/92 20 lipca 1992 zaciągnięcia kredytu
XVIII/92/92 20 lipca 1992 zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego
XVIII/93/92 20 lipca 1992 zmiany wysokości diet dla przewodniczącego Rady Gminy i radnych
XIX/94/92 20 sierpnia 1992 obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawę obliczenia podatku rolnego na II półrocze 1992 r. na obszarze gminy Kiszkowo
XIX/95/92 20 sierpnia 1992 ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt
XIX/96/92 20 sierpnia 1992 dokonanie zmian w planie budżetu na rok 1992
XIX/97/92 20 sierpnia 1992 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr III/16/90 z dn. 25.09.1990r. w sprawie sprzedaży agronomówki
XX/98/92 16 listopada 1992 sprzedaży mienia komunalnego położonego w Sławnie
XX/99/92 16 listopada 1992 sprzedaży nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne położonej w Rybnie Wielkim
XX/100/92 16 listopada 1992 dokonanie zmian w planie budżetu na rok 1992
XX/101/92 16 listopada 1992 uchwalenia dodatkowych kredytów z ponadplanowych dochodów i otrzymanych dotacji celowych
XX/102/92 16 listopada 1992 zmieniająca Uchwałę Nr V/35/90 Rady Gminy w Kiszkowie z dnia 14.11.1992
XXI/103/92 21 grudnia 1992 budżetu gminy Kiszkowo na 1993 r.
XXI/104/92 21 grudnia 1992 uchwalenia dodatkowych kredytów z ponadplanowych dochodów
XXI/105/92 21 grudnia 1992 sprzedaży działki w Kiszkowie
XXI/106/92 21 grudnia 1992 zorganizowania wysypiska śmieci przemysłowych
XXII/107/92 29 grudnia 1992 ustalenia wysokości podatku od nieruchomości sposobu jego poboru na terenie gminy Kiszkowo
XXII/108/92 29 grudnia 1992 ustalenia stawek podatku od środków transportowych i sposobu jego poboru
XX/109/92 29 grudnia 1992 uchwalenia dodatkowych kredytów z ponadplanowych dochodów
XXII/110/92 29 grudnia 1992 zmieniająca uchwałę Nr VII/43/91 z dnia 8.02.91 oraz uchwałę Nr XIV/75/92 z dnia 29.01.92r. Rady Gminy w Kiszkowie w sprawie opłaty targowej
XXII/111/92 29 grudnia 1992 podwyższenia podatku od posiadania psów na obszarze gminy Kiszkowo
XXIII/112/93 12 lutego 1993 wysokości diet dla przewodniczącego Rady Gminy i radnych
XXIII/113/93 12 lutego 1993 ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na I półrocze 1993 r. na obszarze gminy Kiszkowo 
XXIV/114/93 31 marca 1993 przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 1992
XXIV/115/93 31 marca 1993 udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy
XXIV/116/93 31 marca 1993 uchwalenia dodatkowych kredytów z ponadplanowych dochodów oraz uruchomienia nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego
XXIV/117/93 31 marca 1993 uchwalenia uchwały Nr XXI/106/92 z dn. 21.12.92 r. w sprawie zorganizowania wysypiska śmieci odpadów przemysłowych
XXV/118/93 18 maja 1993 uchwalenia budżetu gminy Kiszkowo na 1993 r.
XXV/119/93 18 maja 1993 zaciągnięcia kredytu
XXV/120/93 18 maja 1993 kupna działki nr 34/97 położonej w Karczewku
XXVI/121/93 21 czerwca 1993 określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kiszkowo
XXVI/122/93 21 czerwca 1993 uchwalenia dodatkowych wydatków z ponadplanowych dochodów
XXVII/123/93 19 lipca 1993 utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Kiszkowo głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 19.09.93 r.
XXVII/124/93 19 lipca 1993 wprowadzenia zmian do uchwały XXV/119/93 z dnia 18.05.93 r.
XXVIII/125/93 30 sierpnia 1993 ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na II półrocze 1993 r. na obszarze gminy Kiszkowo
XXVIII/126/93 30 sierpnia 1993 wprowadzenia zmian w budżecie gminy
XXIX/127/93 21 października 1993 wprowadzenia zmian w budżecie gminy
XXIX/128/93 21 października 1993 kupna nieruchomości rolnych położonych w Turostówku
XXIX/129/93 21 października 1993 nieodpłatnego przejęcia działki pod wysypiskiem śmieci położonej w Turostówku
XXX/130/93 9 grudnia 1993 zmieniająca uchwałę Nr XXI/103/92 z dnia 21.12.92 r. Rady Gminy w Kiszkowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1993
XXX/131/93 9 grudnia 1993 uznania za pomniki przyrody niektórych drzew na terenie Gminy Kiszkowo
XXX/133/93 9 grudnia 1993 sprzedaży w ramach przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Kiszkowie przy ul. Pobiedziskiej 5
XXX/134/93 9 grudnia 1993 sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Łagiewnikach Kościelnych
XXX/135/93 9 grudnia 1993 zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu Gminy
XXX/136/93 9 grudnia 1993 sprzedaży działki nr 93/3 położonej w Karczewku
XXXI/137/93 30 grudnia 1993 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kiszkowo
XXXI/138/93 30 grudnia 1993 uchwalenia budżetu Gminy Kiszkowo na 1994 r.
XXXI/139/93 30 grudnia 1993 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiszkowie
XXXI/140/93 30 grudnia 1993 ustalenia podatku od posiadania psów na obszarze gminy Kiszkowo
XXXI/141/93 30 grudnia 1993 ustalenia wysokości podatku od nieruchomości sposobu jego poboru na terenie gminy Kiszkowo
XXXI/142/93 30 grudnia 1993 ustalenia podatku od środków transportowych
XXXII/143/94 31 stycznia 1994 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/138/93 Rady Gminy w Kiszkowie z dn. 30.12.93r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1994
XXXII/144/94 31 stycznia 1994 zmiany uchwały Nr VI/39/90 Rady Gminy w Kiszkowie z dn. 28.12.90r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw
XXXII/145/94 31 stycznia 1994 ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na I półrocze 1994 r. na obszarze gminy Kiszkowo
XXXIII/146/94 11 marca 1994 przyjęcia sprawozdania finansowego gminy za rok 1993 
XXXIII/147/94 11 marca 1994 udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy
XXXIII/148/94 11 marca 1994 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/138/93 Rady Gminy w Kiszkowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1994
XXXIII/149/94 11 marca 1994 sprzedaży działek budowlanych w Kiszkowie
XXIV/150/94 29 kwietnia 1994 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/138/93 Rady Gminy w Kiszkowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1994
XXV/151/94 25 maja 1994 ocena aktualności miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kiszkowo

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2008-12-11 13:07:10
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2008-12-11 13:24:58
Ostatnia zmiana:2009-12-28 11:24:49
Ilość wyświetleń:1396

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij