Uwaga!

Strona niedługo zostanie przeniesiona do archiwum


http://archiwum-kiszkowo.bip.net.pl/


Od 16.04.2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej dostępny będzie pod nowym adresem:

 http://kiszkowo.bip.net.pl

 

Nazwa Gminy:

Kiszkowo

Strona WWW:

www.kiszkowo.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

https://kiszkowo.eboi.pl

Rodzaj:

GW - Gmina Wiejska

Kod:

62-280

Miejscowość:

Kiszkowo, ul. Szkolna 2

Kontakt:

tel. /061/ 429-70-10

fax. /061/ 429-70-11

e-mail: ug@kiszkowo.pl

Wójt Gminy:

Tadeusz Bąkowski

Sekretarz Gminy i Zastępca Wójta Gminy:

Radosław Występski

Skarbnik Gminy:

Magdalena Wilkosz

Przewodniczący Rady Gminy:

Kazimierz Barańczak 

Rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Kiszkowie

Nr 17 9065 0006 0050 0500 0273 0001 

 

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Kiszkowie, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo informuje, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kiszkowo jest: Gmina Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, tel. 614297010, email: ug@kiszkowo.pl

2. Administrator danych osobowych – Gmina Kiszkowo – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

* wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Kiszkowo

* realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kiszkowo

* w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

* organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

* inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Kiszkowo przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Kiszkowo.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

* prawo dostępu do danych osobowych

* prawo do żądania sprostowania

* prawo do żądania usunięcia danych osobowych

* prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

* prawo do przenoszenia danych w przypadku

* prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 w Warszawie, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy prawa.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu i Gminy Kiszkowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kiszkowo, Panią Renatą Podlewską, email: iod@kiszkowo.pl.